Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха полковник Мадлен Димитрова-Гебрева за председател на Военен съд – София

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 12 гласа „за“ полк. Мадлен Георгиева Димитрова-Гебрева за административен ръководител-председател на Военен съд – София.

Полк. Мадлен Гебрева има над 20 години юридически стаж изцяло във Военен съд – София на длъжностите „младши съдия“ и „съдия“.

Пред членовете на Съдийската колегия съдия Гебрева обясни личната си мотивация за заемане на длъжността с дългогодишния си стаж, дълбоката си убеденост в обществената значимост на Военния съд и доверието, което е получила от колегите си. Нейната кандидатура е подкрепена от Общото събрание на съдиите от Софийския военен съд.

В изказването си полк. Гебрева посочи, че Военният съд е добре организиран и функциониращ орган, в който като положителен управленски механизъм е утвърдено съдийското самоуправление, наложени са положителни практики при случайното разпределение на делата, срочността при изготвяне на съдебните актове и административната дейност. Тя се ангажира с надграждане на постигнатото и усвояване на съществуващите резерви по отношение качеството на правораздавателната дейност.

В Концепцията си за стратегическо управление полк. Гебрева определя като основни насоки на дейността си отстояване независимостта на съда, усъвършенстване на управлението за постигане на по-голяма ефективност, експедитивност, обективност и прозрачност в правораздавателния процес, повишаване нивото на компетентност и мотивация на съдии и съдебни служители, подобряване на административната дейност и организацията на съдебната администрация за постигане на високо ниво на административно обслужване, ефективно използване на информационните технологии за постигане на експедитивност и прозрачност на правораздавателната дейност и подобряване на административното обслужване, повишаване на общественото доверие в съда.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Съдийската колегия Цветинка Пашкунова, Боян Новански, председателят на ВКС Лозан Панов, Севдалин Мавров, председателят на ВАС Георги Чолаков, Боряна Димитрова, Атанаска Дишева и Вероника Имова. Коментирани бяха идеите за редуциране на военните съдилища до един; преместването на Военния съд извън сградата на Съдебната палата и ефекта от ситуирането на военните съдилища и прокуратури в обща сграда; съотносимостта между натовареността на съдиите за първите 9 месеца на 2018 г. и качеството на правораздавателната дейност; приложимите критерии за измерване натовареността на военните съдии и тежестта на разглежданите дела, както и приложимите практики за преодоляване на стреса; наличието на данни за постигнати финансови икономии след закриването на военните съдилища; налице ли е увеличаване броя на делата след закривеното на Военен съд – Плевен и командироват ли се съдии за извършване на процесуални действия; наличен ли е вътрешен ресурс за подобряване организацията и работата на съдебната администрация.

Коментирани бяха и възможностите за повишаване професионалната квалификация и компетентност на военните съдии, за уеднаквяване на съдебната практика по идентични казуси, както и за провеждане на съвместни срещи в областта на правораздаването със съдилища, които не са в системата на военното правораздаване.

Към кандидата са зададени въпроси от Българския институт за правни инициативи, на които тя е предоставила писмен отговор.

Кандидатурата на полк. Гебрева бе подкрепена от Цветинка Пашкунова, Боян Новнаски, Вероника Имова и Севдалин Мавров. В изказванията си те посочиха, че Мадлен Гебрева е съдия от кариерата, която притежава необходимите професионални и нравствени качества, ползва се с доверие и авторитет сред колегите си и е получила пълна подкрепа от Общото събрание на Военния съд. Сред изложените аргументи бяха убедителното ѝ представяне, изчерпателните отговори и представената визия за реформата в областта на военното правораздаване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във