Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха за втори мандат Росица Тодорова-Газибарска за председател на РС – Елин Пелин

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 9 гласа „за“ избра за втори мандат Росица Генадиева Тодорова-Газибарска за административен ръководител на Районен съд – Елин Пелин.

Съдия Тодорова има над 19 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Била е следовател в Софийска окръжна следствена служба в периода от 26.07.1999 г. до 01.04.2006 г. и съдия в Районен съд – Елин Пелин от 01.04.2006, като от 28.11.2013 г. и към настоящия момент заема длъжността „административен ръководител“.

В Концепцията си за стратегическо управление съдия Тодорова залага цели и мерки за гарантиране запазването на постигнатите добри практики, подобряване и усъвършенстване на съществуващата организация на работа. Сред приоритетите са правилно, законосъобразно и срочно правораздаване, с което да се осигури безпристрастност, информираност на гражданите и ЮЛ, достъп до съдебна защита и правна помощ, откритост, достъпност и прозрачност на действията, недопускане на ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, пол, религия, убеждения, политическа принадлежност и други, чрез непрекъснато обновяване сайта на съда, ежемесечни проверки по срочността на делата, стриктно спазване на принципа на случайно разпределение на делата, съобразно одобрените Вътрешни правила, чрез спазване принципа на равномерна натовареност. Предвижда се оптимизиране управлението на съда за постигане на ефикасност, експедитивност, навременност и устойчивост на правораздавателния процес, с цел увеличаване процента на приключилите дела в тримесечен срок и намаляване броя на старите дела; периодично провеждане на формални и неформални срещи на магистратите в районния съд за уеднаквяване на практиката и обсъждане на проблемите в съда, а също и срещи в тази насока с представители на Софийски окръжен съд или други съдилища. Сред целите е подобряване на административната дейност в Районен съд – Елин Пелин и организацията на съдебната администрация за повишаване качеството ѝ на работа, постигане на обективност и оптимизиране нивото на предлаганите услуги чрез ежедневен контрол на персонала, преразпределяна при необходимост на работните задачи между съдебните служители, поддържане нивото на компетентността им чрез обучения за повишаване на квалификацията, създаване на нови вътрешни правила и актуализиране при необходимост на действащите такива. За повишаване на общественото доверие към съдебната институция ще се работи чрез продължаване и развитие на практиката „Отворени врати“ и популяризиране дейността на съда, с цел формиране позитивна нагласа на общественото мнение не само в частност към Районния съд, а и към съдебната система като цяло. Залага се на ефективно използване на информационните технологии за подобряване качеството на правораздавателната дейност в съда чрез своевременно публикуване и обновяване сайта на съда и информацията в деловодната система, разясняване на гражданите на начина на ползване на информационните технологии с цел улесняване на достъпа им до предлаганите услуги, обновяване на остарялата техника, както и на поддържане на сградния фонд и материално техническата база в състояние, което да осигурява нормална работна среда и ефективно организиране на работния процес.

Сред заложени мерки са увеличаване щатната численост на съдебната администрация с една щатна бройка за длъжността „системен администратор“; ремонтиране фасадата на сградата, изграждането на съоръжение за осигуряване достъпа на хора с увреждания до втория етаж на сградата.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Съдийската колегия Цветинка Пашкунова, председателят на Върховния административен съд – Георги Чолаков, Красимир Шекерджиев, Вероника Имова и Олга Керелска  за предприетите мерки за бързо и качествено правосъдие при щатната численост от трима съдии; установеното добро взаимодействие с Районна прокуратура – Елин Пелин и причините за върнатите административно-наказателни дела от Административен съд – София-област; създадената организация на работа в съда и съотношението съдебната администрация – съдии; високата натовареност и съотношението между разглежданите заповедни  производства и гражданските дела. Коментирана бе и промяната в подсъдността на заповедните производства с цел разтоварване на Софийски районен съд при съответна кадрова и материална обезпеченост на съда

Общото събрание на Районен съд – Елин Пелин единодушно е изразило подкрепа към кандидатурата на Росица Георгиева-Газибарска.

Кандидатурата на съдия Тодорова бе подкрепена от Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Севдалин Мавров, Олга Керелска, Боян Новански, които се позоваха на професионалния ѝ опит, резултатите от атестирането, резултатите при обезпечаване на качествено и срочно правораздаване в предходния ѝ мандат, заявената подкрепа от колегите ѝ. Отчетена бе готовността ѝ Районен съд - Елин Пелин да поеме част от делата на Софийски районен съд и личната ѝ ангажираност към работата на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във