Параграф22 Daily

§22 Новини

Измениха Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на Комисия „Управление на собствеността“ да изготви и внесе за разглеждане в срок до 15.07.2018 г. предложения за изменения и допълнения в Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС, като вземе предвид и предложените други решения.

Решението е инициирано от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд и от Сотир Цацаров – главен прокурор. Те посочват, че действащите правила за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди, са показали несъвършенства и проблеми, поради което се нуждаят от редакция. Предлага се премахване на разграничението на жилищата от фонда на ВСС като ведомствени и служебни, а всички те да придобият еднакъв статут и настаняването в тях се извършва по единни правила, в които водеща е действителната жилищна нужда.

Настоящите правила предвиждат настаняване на командировани магистрати и съдебни служители, от съдилищата, ИВСС, НИП и други органи на съдебната власт, които отговарят на изискванията, посочени в ЗДС, ППЗДС и Правилата (чл. 4, ал. 1). Жилищата от служебния фонд са предназначени, съгласно чл. 4, ал. 2 от Правилата, за задоволяване на жилищните потребности на изборни членове на ВСС, главния инспектор и инспекторите в ИВСС, изборните членове на КАК, директора и преподавателите в НИП.

Инициира се създаване на резервен фонд, който да се ползва за магистрати и съдебни служители, чиито жилища са станали негодни за обитаване поради природни бедствия, аварии или в чийто семейства са възникнали остри здравословни проблеми. Посочва се необходимост да се допълнят критериите по чл. 12 от Правилата, като се прави преценка не само, дали кандидатът притежава имот в София, но и общото им имотно състояние, с оглед на материалните му възможности да покрие разход за средна пазарна цена или наем за жилище, съответстващо на нуждите на семейството му в населеното място, за което кандидатства.

Членове на ВСС предлагат ведомствените жилищата да се ползват само за срок от 5 години, без възможност за удължаване за по-дълго време, съобщи Боян Новански. Към момента 20 души ползват жилища на съдебната власт за период от 9 до 14 години. При преценката на условията за ползване, да се добави като ограничение покупка на движими вещи на стойност над 10 000 лв. Акцентира се, че при никакви условия не бива да бъде допускана продажба на ведомствени жилища.

Евгени Диков - председател на Комисията „Управление на собствеността“, съобщи, че съдебната власт разполага със 74 жилища, от които 52 са заети. За останалите има 42 кандидати. В отговор на поискани от областните управители на Кърджали, Пловдив, Плевен и Бургас ведомствени жилища, са предложени само 2 в лошо състояние от областния управител на Плевен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във