Параграф22 Daily

§22 Новини

Изслушаха кандидатите в процедурата за избор на членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела

Премина изслушването на допуснатите кандидати в процедурата за избор на членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНДРБ). Конкурсната комисия проведе събеседване с явилите се 12 от допуснатите 16 кандидати – административни ръководители и съдии от апелативни, окръжни, районни съдилища, сред които и и.ф. административният ръководител на Специализирания наказателен съд.

Конкурсната комисия за избор на членове на НСММСНДРБ е определена чрез жребий, с решение на Съдийската колегия по протокол № 31/23.10.2018 г. и е в състав: Вероника Имова – член на ВСС и на КАК-СК и членовете на КАК от квотата на съдиите Петя Колева-Рушанова  и Мина Топузова.Съгласно чл. 13 и чл. 14 от Правилата за дейността на НСММСНДРБ (приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 9/13.03.2018 г.), конкурсната комисия оценява кандидатите по шестобалната система въз основа на зададени въпроси от областта на международноправното сътрудничество по наказателни дела.

Конкурсната комисия ще изготви списък на класираните кандидати, който ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС. Комисията ще изготви и  мотивирано предложение за избор на класираните кандидати, което чрез КАК ще бъде внесено за разглеждане в Съдийската колегия. Съгласно Правилата за дейността на НСММСНДРБ, с решение на Съдийската колегия се обявяват избраните кандидати.

Процедурата за избор на членове и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и за избор на членове на национални лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България бе открита с решение на Съдийската колегия по протокол № 28/25.09.2018 г.

НСММСНДРБ има за цел да оказва необходимата помощ на органите на съдебната власт в ефективната подготовка, изпращане и изпълнение на молби за правна помощ, както и да си сътрудничи с лицата за контакт от Европейската съдебна мрежа и други подобни институции. Мрежата действа в сътрудничество с Националната прокурорска мрежа на Република България чрез националните лица за контакт на двете мрежи.

В НСММСНДРБ се включват до седем съдии от всеки апелативен район, от които: двама на ниво апелативен съд, двама на ниво окръжен съд, и трима на ниво районен съд. За Софийски апелативен район могат да участват до петнадесет съдии, от които трима на ниво апелативен съд, четирима на ниво окръжен съд и осем на ниво районен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във