Параграф22 Daily

§22 Новини

Кой кой е в новия състав на Висшия съдебен съвет?

С избора на членове от професионалната и парламентарната квоти, новият състав на Висшия съдебен съвет вече е конституиран. Съдийската колегия се състои от 14 членове и включва председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, шестима членове, избрани пряко от съдиите, и шестима членове, избрани от Народното събрание. В Прокурорската колегия влизат 11 членове, и включва в състава си главния прокурор, четирима членове, избрани пряко от прокурорите, един, избран пряко от следователите, и петима членове, избрани от Народното събрание, сочи в своя справка Агенция "Фокус".

СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ:

Членове на Съдийската колегия по право:
Лозан Панов  – председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов е член на Висшия съдебен съвет по право. Той ще остане такъв до 2022 година, когато изтича 7-годишният му мандат като председател на ВКС.

Георги Колев  – председателят на Върховният административен съд (ВАС) Георги Колев е член на Съвета по право. Мандатът му изтича в края на ноември 2017 година, но все още президентът Румен Радев не е подписал указа, с който да бъде назначен избраният негов наследник Георги Чолаков. В тази връзка държавният глава обяви, че ще очаква новият състав на ВСС да потвърди кандидатурата му.

Членове на Съдийската колегия от парламентарната квота:
Боян Магдалинчев (предложение на ГЕРБ) – зам. председател на ВАС. Съдия от 1982 г. ,с 38 години юридически стаж, от които 35 години като съдия. Последователно преминава през всики нива на съдебната система. От 1997 г. заема длъжността съдия във Върховния административен съд. В периода 1999-2003 г. е член на Висшия съдебен съвет и председател на „Бюджетна комисия“ и член на комисия „Съдебна
администрация“. Председател е на Асоциацията на българските административни съдии. Той бе избран с 213 гласа „за“ и 6 „въздържал се“.
Боян Новански (предложение на „Обединени патриоти“) – адвокат от София с 19-годишна практика. Той бе избран с 200 гласа „за“ и 11 „въздържал се“.

Вероника Имова (предложение на ГЕРБ) - Съдия от 1982 г. с общ юридически стаж над 36 години в органите на съдебната власт, като последователно преминава през всички нива на съдебната система. От 1986 до 1991 г. е съдия в Софийския районен съд. От 1991 г. до 1993 г. е съдия в Софийския градски съд - Наказателна колегия. От 1997 г. заема длъжността съдия във Върховния касационен съд. Избрана
е от Пленума на Върховния касационен съд през 2016 г. за председател на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС. Тя бе избрана за член на ВСС от парламентарната квота с 227 гласа „за“ и 1 „въздържал
се“.

Даниела Маринова-Марчева (предложение на „БСП за България“) - има над 21 години общ юридически стаж, а в последните 16 години е заемала последователно длъжността „съдия“ в Софийски районен съд, Софийски градски съд и Софийски апелативен съд. Започва кариерата си като експерт по правните въпроси в Агенцията за приватизация. Работи като юрисконсулт до 2002 г., когато е вписана като адвокат към Софийската адвокатска колегия. В периода 2003-2005 г. заема длъжността „старши експерт-юрисконсулт“ в администрацията на Висшия съдебен съвет.

През 2005 г. e назначена за съдия във Втора гражданска колегия на Софийския районен съд. През 2010 г. е назначена в Търговското отделение на Софийски градски съд, а към настоящия момент е командирована в Търговското отделение на Софийския апелативен съд с най-високия ранг – „съдия във ВКС и ВАС“. Тя бе избрана единодушно с 226 гласа „за“.

Драгомир Кояджиков (предложение на „БСП за България“) - започва своята кариера като следовател в Окръжна следствена служба в гр. Русе. През 2004 г. е назначен за съдия в Районен съд Русе. През 2006 г. постъпва в Софийския районен съд, а от 2011 г. е съдия в Апелативния специализиран съд. Той бе избран с 228 гласа „за“ и 1 „против“.

Стефан Гроздев (предложение на ДПС) - магистрат с над 28 години общ юридически стаж – от съдия в Софийскиа районен съд, през съдия в Софийски апелативен съд и понастоящем зам.-председател на Апелативен съд София и ръководител на търговската колегия. Той бе избран с 198 гласа „за“, 4 „против“ и 14 „въздържал се“.

Членове на Съдийската колегия от професионалната квота:

Красимир Шекерджиев - той стана член на ВСС получавайки 835 магистратски гласа, а до момента на избирането си правораздава като съдия в Наказателното отделение на Върховния касационен съд.

Атанаска Дишева - започва кариерата си в периода 1992-1999 г. като съдия в Районен съд – Варна. От 04.10.1999 г. до 21.02.2005 г. е съдия в Окръжен съд – Варна, а от 21.02.2005 г. до момента на избирането си е съдия във Върховен административен съд. Атанаска Дишева събра 809 гласа в подкрепа на своята кандидатура.

Олга Керелска - има над 32 години юридически стаж, от които над 28 в органите на съдебната власт. В периода 1984 г. – 1985 г. е била стажант в Окръжен съд – София. От 1990 г. до 1994 г. е съдия в Районен съд – Кюстендил, а в периода 1994 г. - 1995 г. е съдия в Окръжен съд – Кюстендил.

Олга Керелска е съдия в Софийски градски съд от 1995 г. до 2001г., когато започва работа в Апелативен съд – София. От 18.01.2010 г. до момента на избирането ѝ е съдия във Върховен касационен съд.

Боряна Димитрова - има над 19 години юридически стаж изцяло като съдия. Била е съдебен кандидат в периода 1997 – 1998 г., а на 11.01.1999 г. встъпва в длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас. От 01.03.2000 г. до 26.07.2009 г. е съдия в Районен съд – Бургас, където последователно изпълнява длъжностите заместник – административен ръководител и административен ръководител. От
27.07.2009 г. и към момента на избирането си е председател на Окръжен съд – Бургас.

Севдалин Мавров - има над 24 години юридически стаж като съдия. През 1986 г. е започва като младши съдия в Окръжен съд – Бургас. От 1988 до 1989 г. е съдия в Районен съд – Бургас. От 1989 до 1992 г. е районен съдия и заместник-председател при Районен съд - София. От 1992 до 1998 г. е заместник-председател на Софийски градски съд, а от 1998 до 2001 г. е съдия при Софийски апелативен съд. От 01.12.2001 г. и към момента на избирането си е съдия във Върховния касационен съд Севдалин Мавров е хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, експерт към „Съвета по законодателство“ към Министерство на правосъдието.

ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ.

Членове на Прокурорската колегия по право.
Сотир Цацаров - главният прокурор е член на Съвета по право. Неговият мандат изтича през 2019-та година.

Членове на Прокурорската колегия от парламентарната квота:
1. Гергана Мутафова (предложение на ГЕРБ) - През 1991 г. започва работа като съдебен кандидат в Окръжен съд – гр. Пловдив. На 16.02.2001 г. е назначена на работа като младши прокурор в Районна прокуратура – гр. Пловдив като от 2003 до 2006 г. е била прокурор в същата прокуратура. От 2006 г. е административен ръководител на Районна прокуратура гр. Асеновград. През 2010 г. започва работа като административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Пловдив, като през 2015 г. е преизбрана за втори мандат. Тя бе избрана с 222 гласа „за“ и 3 „въздържал се“.

Йордан Стоев (предложение на „Обединени патриоти“) - кариерата му започва през 1994 г. като следовател в Столична следствена служба, като заема тази длъжност до 2000 г. В периода 2004-2006 г. е заместник директор на Столичната следствена служба. След това , до 2011 г. е прокурор в Апелативна прокуратура- София. От 2011 до 2013 г. е заместник апелативен прокурор на София, какъвто е и сега. Той
бе избран с 184 гласа „за“, 7 „против“ и 23 „въздържал се“.

Калина Чапкънова-Кючукова (предложение на ГЕРБ) - Работи в прокуратурата от 1997 г. и е започнала кариерата си в районната прокуратура в Айтос. Заемала е всички длъжности до ниво окръжен прокурор на Бургас. От 2010 г. е административен ръководител – Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас. Отново през 2010 г. е повишена в ранг „Прокурор във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура“. Тя бе избрана с 209 гласа „за“ и 3 „въздържал се“.

Пламена Апостолова (предложение на ДПС) - магистрат с над 23 години общ юридически стаж от следовател в РСС на Столична следствена служба, през следовател в ТСО на Столична следствена служба и до настоящия ѝ статут на завеждащ специализиран отдел „Стопански“ в Национална следствена служба. Тя бе избрана с 191 гласа „за“, 5 „против“ и 16 „въздържал се“.

Светлана Бошнакова (предложение на „БСП за България“) - започва кариерата си като младши съдия и последователно заема длъжностите съдия в Районен съд – гр. Кюстендил и съдия в Окръжен съд – гр. Кюстендил. Преквалифицира се като прокурор през 1995 г. и вече повече от 20 години работи като такава. От 2002 до 2009 г. работи като прокурор във Върховната административна прокуратура в отдел „Административно-съдебен“. През 2009 г. е назначена за прокурор във Върховната касационна прокуратура, отдел „Международно правно сътрудничество“. През 2012 г. с решение на Народното събрание е избрана за инспектор в Инспектората към ВСС, а от март 2015 г. и понастоящем е прокурор във Върховна касационна прокуратура, отдел „Специализиран“. Тя бе избрана с 224 гласа „за“ и 1 „въздържал се“.

Членове на Прокурорската колегия от професионалната квота:

Пламен Найденов – има над 24 години юридически стаж. В периода 1992 – 1996 г. е следовател в Окръжна следствена служба – Перник. През 1996 г. – 1999 г. е административен ръководител на Районна прокуратура – Радомир, след което започва работа в Окръжна прокуратура – Перник, където работи и към момента. В посочения период е бил зам.-окръжен прокурор и изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура – Перник, а от 2008 г. и към момента на избирането му за член на ВСС е неин административен ръководител.

Георги Кузманов – има над 18 години юридически стаж. В периода 1998 – 1999 г. е съдебен кандидат в Окръжен съд – Бургас. От 2000 г. до 2001 г. е следовател в бившата Окръжна следствена служба – гр. Бургас. От 2001 г. до 2012 г. е „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас, като в период 2005 г. – 2007 г. е неин административен ръководител. През 2009 г. е командирован национален експерт в Eurojust - гр. Хага. От 01.06.2012 г. и към момента е прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас.

Прокурор Кузманов е член на Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество и е контактна точка за България на Европейската съдебна мрежа.

Даниела Машева – има над двадесет и пет години юридически стаж. Кариерното ѝ развитие е преминало последователно в системата на Прокуратурата на Република България. От 1993 г. до 2001 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура, а в периода 2001 г. – 2007 г. в Софийска градска прокуратура. От 2007 г. до 2009 г. прокурор във Върховна касационна прокуратура. От 7 август 2009 г. до 21 декември
2010 г. е заместник-министър на правосъдието, отговарящ за политиките свързани с реформата в съдебната система, международното правно сътрудничество, процесуалното представителство на Република България пред ЕСПЧ, закрилата на децата, международните осиновявания, и международните програми и проекти. От 2013 г. към момента на избирането ѝ за член на ВСС е прокурор във ВКП.

Огнян Дамянов – има над 20 години юридически стаж. От 1997 г. до 2005 г. той е прокурор в Районна прокуратура - Разград, след което започва работа в Окръжна прокуратура – Разград, като в периода октомври 2006 г. до февруари 2017 г. е неин административен ръководител. До избирането си за член на ВСС е прокурор в Окръжна прокуратура – Разград.

Евгени Диков - има над 35 години юридически стаж, от които над 25 години в органите на съдебната власт. През 2013 г. с решение на Висшия съдебен съвет е избран за директор на Националната следствена служба. Диков е и заместник на главния прокурор по разследването, който пост заема до избирането си за член на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във