Параграф22 Daily

§22 Новини

Конкурс за повишаване и заемане на 13 свободни длъжности „прокурор“ в апелативните прокуратури

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви, на основание чл. 188, ал. 1 във връзка с чл. 189, ал. 1 от ЗСВ и чл. 190 от ЗСВ 13  свободни длъжности „прокурор“ в апелативните прокуратури.

С решение от днес, Прокурорската колегия, на основание чл. 180 от ЗСВ, обяви конкурс по реда на чл. 189, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ  за повишаване и заемане на 13 длъжности „прокурор“ в апелативните прокуратури. На конкурс са обявени 8 длъжности в Апелативна специализирана прокуратура, 2 длъжности в Апелативна прокуратура – Пловдив и по една длъжност в апелативните прокуратури в гр. София, гр. Велико Търново и гр. Бургас.

На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в Държавен вестник, кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, заявление за участие в конкурса, ведно с изискуемите документи.

При провеждане на конкурса за повишаване, конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от ИВСС, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества.

В случаите на преминаването на съдия или следовател на длъжност „прокурор“, съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1.

Решенията на Прокурорската колегия, с които бяха обявени свободните длъжности „прокурор“  в апелативните прокуратури, както и конкурса за повишаване и заемането им  ще бъдат обнародвани в Държавен вестник и ще бъдат публикувани в един централен всекидневник и на интернет страницата на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във