Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК предяви на НЕК ЕАД твърдения за извършени нарушения по чл. 21, т.1 от ЗЗК

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Национална електрическа компания“ ЕАД твърдения за извършени нарушения по чл. 21, т.1 от ЗЗК, изразяващи се в злоупотреба с господстващо положение на  пазара на балансиране на производители на електрическа енергия от ВЕИ при производство на ел.енергия по преференциални цени на територията на страната. Нарушенията представляват налагане на нелоялни търговски условия, изразяващи се, на първо място, в коригиране на подадени от производители от възобновяеми енергийни източници – членове на специалната балансираща група на НЕК ЕАД, прогнозни почасови графици за производство и водещи до необосновани допълнителни разходи за небаланс за ВЕИ производителите, и на следващо място, във възлагане върху ВЕИ производителите – членове на специалната балансираща група на НЕК ЕАД, на допълнителни необосновани разходи за небаланс чрез прилагането на Раздел ІV от  Методика за разпределяне на задължения за небаланси в специалната балансираща група с координатор НЕК ЕАД – ОД.

В хода на проучването се установи, че от стартирането на балансиращия пазар в пълния му обем на 01.06.2014 г. НЕК ЕАД, като координатор на специална балансираща група, едностранно и без основание променя почасовите прогнозни графици, подавани от ВЕИ производителите. В резултат на тези промени ВЕИ производителите се обременяват финансово поради изкуствено увеличените небаланси за тях.

На следващо място, Комисията установи, че приетите от НЕК ЕАД правила по Раздел IV на Методика за разпределяне на задължения за небаланси в специалната балансираща група с координатор НЕК ЕАД – ОД позволяват на дружеството да калкулира на ВЕИ производителите разходи за небаланс, каквито ЕСО ЕАД не е отчело и съответно не е начислило на НЕК ЕАД. С прилагането на Раздел ІV от Методиката НЕК ЕАД на практика едностранно и необосновано налага на ВЕИ производителите финансови тежести, които не отразяват обективно възникнали за електроенергийната система разходи.

Страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката, по реда на чл. 55 от ЗЗК; в срок от 30 дни имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения; имат право да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във