Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК с препоръки към проект за изменение и допълнение на нормативната уредба за дялово разпределение на топлинна енергия

С Решение № 727/20.06.2019 г. Комисията за защита на конкуренцията прие становище по чл. 28 от ЗЗК за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на проект за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването, с което препоръчва на министъра на енергетиката да измени или да отмени разпоредби от изготвения проект и от Наредбата. Това е четвъртото решение на КЗК от 2010 г. до момента (виж Решения № 245/2010 г., № 623/2013 г. и № 165/08.02.2018 г.), в което се отправят препоръки за изменение на нормативната уредба по топлоснабдяването и дяловото разпределение на топлинна енергия с цел засилване на конкуренцията на съответните пазари и защита благосъстоянието на потребителите.

Част от отправените от Комисията предложения за изменение на разпоредбите на проекта и на Наредбата за топлоснабдяването включват:


  • Предложението общото събрание на етажната собственост да има право да определя фиксиран процент за топлинна енергия за сградна инсталация от 20% до 40% от топлинната енергия за отопление не е мотивирано. Минималният и максималният дял на топлинната енергия за сградна инсталация следва да се основава на становища от експерти с квалификация в областта на топлотехниката, за да се установи какви са технически обоснованите проценти, включително като се предвидят различни диапазони за различен тип сгради и за различен процент работещи отоплителни тела. По този начин ще може етажната собственост да определи справедлив и реалистичен процент за топлинна енергия за сградна инсталация, което би гарантирало коректното разпределение на топлинната енергия за отопление между отделните потребители в сградата.

  • Предложените изменения и допълнения във формулата за изчисляване на топлинната енергия за сградна инсталация в проекта не отговарят на повечето от констатациите на Комисията в предходните й решения. Видът и топлофизичните особености на сградата не са отразени в предлаганата формула, няма и мотиви за това по какъв начин е определен корекционният коефициент за двата вида сградни инсталации (открита и закрита). При изчисляването от общата инсталирана мощност на всички отоплителни тела следва да се извади мощността на демонтираните радиатори и на тези с нулеви показания съгласно отчета на уредите за дялово разпределение. По този начин ще се подобри точността на изчислителния метод за определяне на топлинната енергия за сградна инсталация. КЗК продължава да счита, че забраната за демонтаж на отоплителни тела по чл. 153, ал. 5 от ЗЕ уврежда благосъстоянието на потребителите и следва да бъде отменена.

  • Що се отнася до формулата за изчисляване на количеството топлинна енергия за загряване на 1 куб. м. топла вода през отоплителния сезон, Комисията поддържа вече изказаното мнение, че най-точният начин за това е измервателният, чрез монтиране на допълнителен топломер в абонатната станция за сметка на топлофикационното предприятие. В случаите, когато липсва допълнителен топломер за измерване на тази енергия, изчисляването по формула  следва да се основава на средното количество топлинна енергия за загряване на 1 куб. м. топла вода през неотоплителния сезон, коригирано с технически и емпирично обоснован температурен коефициент, отразяващ по-ниската температура на входящата вода през отоплителния сезон.

  • Освен положителният ефект от улесняване на потребителите с уреди с дистанционен отчет, отмяната на задължителния годишен визуален контрол от топлинните счетоводители върху уредите за дялово разпределение с дистанционно отчитане би имала и негативен ефект, изразяващ се в допълнително отслабване на контрола за неправомерно използване на топлинна енергия от некоректни потребители. Въз основа на гореизложеното КЗК е на мнение, че вносителите на проекта следва да преценят отново евентуалните ползи и потенциалните вреди от предложеното допълнение.

  • Срокът, в който фирмите за дялово разпределение трябва да извършат отчет на уредите за дялово разпределение, трябва да бъде определен в рамките на 30 до 45 дни след края на отоплителния сезон. Вносителят на проекта следва да прецизира предложенията, регламентиращи сроковете за годишен отчет на уредите за дялово разпределение, за подаване на искания и извършване на допълнителен отчет, за изготвяне на изравнителните сметки и за рекламации (възражения) по тях, за да се гарантира еднозначното тълкуване на съответната разпоредба.

Становището на Комисията за защита на конкуренцията е изпратено на министъра на енергетиката, който има правомощията да измени и допълни Наредбата за топлоснабдяването.

Facebook logo
Бъдете с нас и във