Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „Итал Фууд“ ЕАД за увреждане на доброто име на конкурент

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Итал Фууд“ ЕАД в размер на 71 842 лв.  за извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК.

Производството в Комисията е образувано по искане на „Ню Бейкъри“ ООД с твърдения за заблуждаваща реклама на продуктите брускети „Maretti“ и увреждане на доброто име на подателя на искането. В производството е установено, че през м. юни 2017 г. ответното дружество е изпратило писмо до дистрибутор на „Ню Бейкъри“ ООД, в което се твърди, че подателят на искането и неговият дистрибутор са извършили нарушения на правата на индустриална собственост на „Итал Фууд“ ЕАД. Като конкретни нарушения са посочени действията по разпространение на продуктите брускети “Krambals”, които според „Итал Фууд“ ЕАД използват елементи от регистрирани негови обекти на интелектуална собственост.

След извършено проучване Комисията приема, че процесното писмо в своята цялост съдържа констатации от „Итал Фууд“ ЕАД, представляващи твърдения, които не отговарят на обективната действителност. От фактическа страна е установено, че към момента на изпращане на процесното писмо до съответния адресат  не е налице влязло в сила решение на компетентните административни и съдебни органи, с което се установява нарушение на разпоредбите на ЗМГО и ЗЗК от страна на„Ню Бейкъри“ ООД. По този начин се стига до увреждане на доброто име на подателя на искането, като му се приписват извършени нарушения, които не са установени по надлежния ред. Основната цел на въпросното писмо е да въздейства спрямо адресата на писмото, като го подтикне да преустанови всякакви действия, свързани с реализацията на продукция с името „Bruschetta Krambals”. Подобно поведение на ответника следва е  недобросъвестно  спрямо „Ню Бейкъри” ООД и е от естество да увреди неговите интереси. Въз основа на гореизложеното, Комисията приема, че от страна на „Итал Фууд“ ЕАД е изпълнен съставът на разпоредбата на чл. 30 от ЗЗК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във