Параграф22 Daily

§22 Новини

Наградиха и повишиха съвестни прокурори

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2 б „а“ от ЗСВ, Ружа Михайлова Големанова – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението за поощряване на прокурор Големанова е направено от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. Той посочва, че г-жа Големанова има общ юридически стаж над 41 години в системата на Прокуратурата. Била е последователно младши прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, следовател в ОУ на МВР – Варна, заместник районен прокурор на Районна прокуратура - Девня, заместник районен прокурор на Районна прокуратура Варна, прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Варна, заместник апелативен прокурор и два мандата административен ръководител на Апелативна прокуратура -  Варна.

Отчетено е, че на всички заемани длъжности Ружа Големанова е показала отлична правна подготовка, висока професионална квалификация и организационни способности, ползва се с авторитет и уважение. С безупречното си изпълнение на служебните си задължения при доказан професионализъм е дала своя личен принос при осъществяване правомощията на Прокуратурата и издигане авторитета на съдебната власт.

Поради навършване на 65-годишна възраст, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Прокурорската колегия на ВСС освободи Ружа Големанова от заеманата длъжност „административен ръководител - апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Варна, както и от длъжността „прокурор“, считано от 25.09.2017 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2 б „а“ от ЗСВ, Стоян Илиев Вараджаков – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението за поощряване на прокурор Вараджаков е направено от Огнян Бaсарболиев - административен ръководител и апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Велико Търново. В предложението е посочено, че прокурор Вараджаков има над 32 години юридически стаж в системата на Прокуратурата на Република България. Бил е районен прокурор в Районна прокуратура -  Елена и прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново, от 2004 г. е назначен на длъжност заместник-административен ръководител.

Отчетено е, че прокурор Вараджаков е един от първите прокурори във формираната през 1998 г. Апелативна прокуратура -  В. Търново и има съществен принос в създаването на организацията в нея. Той се отличава с висок професионализъм и постоянство при изпълнение на служебните задължения в многогодишната си прокурорска практика при стриктно спазване правилата на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Поради навършване на 65-годишна възраст, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Прокурорската колегия на ВСС освободи Ружа Големанова от заеманата длъжност „административен ръководител-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Варна, както и от длъжността „прокурор“, считано от 25.09.2017 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет приключи конкурсната процедура по обявения с решение на Колегията по Протокол № 5/08.06.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“  в Окръжна прокуратура – София и Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 160 вр. чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, считано от датата на встъпване в длъжност както следва:

- Цвета Тодорова Пазаитова – Живакова – прокурор в Районна прокуратура – Хасково, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Хасково;

- Христо Кръстев Колев – прокурор в Районна прокуратура – Бургас в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас.

Прокурорската колегия проведе предварително атестиране на 8 прокурори,  периодично атестиране на 1 прокурор и 2-ма следователи и повиши на място в по-горен ранг 6-ма прокурори.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, реши отличията на прокурори и следователи, поощрени по реда на чл. 303 от ЗСВ с решения на прокурорската колегия, приети в периода месец март – месец септември 2017 г., да бъдат връчени от административните им ръководители и/или от член на Прокурорската колегия, в присъствието на колегите им. Към настоящия момент не са връчени отличията на 16 поощрени прокурори и следователи, от които само един е действащ магистрат – Румен Киров – следовател в Националната следствена служба.

Предложението за организацията за връчване на отличията е направено от членовете на колегията Елка Атанасова и Румен Боев, които отчитат, че връчването следва да бъде в присъствието на колегите им и в органите на съдебната власт, в които са постигнали високите професионални резултати – основания за награждаването им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във