Параграф22 Daily

§22 Новини

Николинка Бузова e втори мандат председател на Районен съд – Сандански

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 9 гласа „за“ Николинка Крумова Бузова за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Сандански. Тя има над 13 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор, следовател и съдия.

Съдия Бузова е мотивирана да кандидатства за длъжността въз основа на подкрепата на Общото събрание на съдиите в съда, постигнатите в първия ѝ ръководен мандат резултати и придобитите административни умения, както и от натрупания житейски и професионален опит в различни звена на съдебната система и извън нея. В представената Концепция за управление тя планира да насочи усилия за постигане на по-бързо и качествено правосъдие, което е в тясна връзка с кадровата обезпеченост на съда, упражняването на административен контрол по движението на делата и усъвършенстване и оптимизиране на процесите по управлението им и механизмите на контрол, организация и управление на административната дейност, законосъобразно и ефективно разходване на финансовите средства, компетентно и отговорно управление на материалните ресурси, поддържане на добри работни отношения с другите органи на съдебната власт, адвокатурата, централната и местната изпълнителна власт, гарантиране на устойчивост и ефективност на работата на съда с медиите, както и повишаване на общественото доверие в работата на съда.

Въпроси към съдия Бузова поставиха Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров, Олга Керелска и Атанаска Дишева – членове на Съдийската колегия, Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. Те  поискаха мнението ѝ относно осигуряването на равномерна натовареност на магистратите и приложението на Системата за измерване на  натовареността на съдиите, отводите по дела, съдебната практика, приложението на медиацията, кадровото състояние на съда.

Подкрепа за кандидатурата ѝ заявиха Цветинка Пашкунова и Красимир Шекерджиев – членове на Съдийската колегия, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, които акцентираха на доказаните професионални и управленски качества на кандидата, предлаганите рационални идеи за развитие на съда и постигнатите от него отлични резултати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във