Параграф22 Daily

§22 Новини

Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС ще решава дали е необходима отмяната изцяло или отчасти на 42 постановления на Пленума на Върховния съд

 Във Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 1/2018 г. по искане на председателя на съда Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС да даде отговор дали е необходима отмяната изцяло или отчасти на 42 постановленията на Пленума на Върховния съд, постановени в периода 1953 – 1994 г.

В мотивите на искането се посочва, че с оглед на множеството изменения в Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26/22.04.1968 г.), изцяло приетия през 2006 г. нов Наказателно-процесуален кодекс и последващите редица изменения и допълнения в него е необходима ревизия на постановените в периода 1953 – 1994 г. постановления на Пленума на Върховния съд (ППВС).

Поради законоустановения задължителен характер на тези тълкувателни актове на Върховния съд (ВС), за да се изключи прилагането им за в бъдеще е необходимо изрично произнасяне от Върховния касационен съд за отмяна на съответното постановление. Без изрично произнасяне по отношение на конкретно ППВС това постановление не следва да се прилага, ако законите, които тълкува, са отменени или съществено изменени, или ако е постановен нов тълкувателен акт по отношение на същата (или идентична по съдържание) норма, съдържащ различно тълкуване.

Председателят на ВКС пише, че е необходима тълкувателна дейност с оглед ревизия на следните постановления на Върховния съд относно запазване на задължителната им сила или прогласяването им като частично/изцяло изгубили своето значение:

- ППВС № 3/1953 г., изм. с Постановление № 7/1987 г. – относно събирането на доказателства във връзка с личността на обвиняемия;

- ППВС № 1/1955 г., изм. с Постановление № 7/1987 г. – относно гражданския иск в наказателния процес;

- ППВС № 3/1955 г., изм. с Постановление № 9/1963 г. и с т. 19 на Постановление № 7/1987 г. – относно подготвителните действия в първоинстанционния съд;

- ППВС № 8/1956 г. – относно кражбата;

- ППВС № 1/1958 г. – относно наказанието „лишаване от права“;

- ППВС № 3/1958 г. – относно статута на вещите лица;

- ППВС № 6/1958 г., допълнено с Постановление № 7/1987 г., с което е добавена т. 2 – относно „кои лица не могат да участват в състава на съда, който разглежда делото“;

- ППВС № 3/1960 г. – относно наказателната отговорност на непълнолетните лица;

- ППВС № 6/1961 г. – относно по-нататъшното подобряване дейността на съдилищата в борбата с престъпността и относно определянето на наказанието;

- ППВС № 7/1961 г. – относно обобщаване практиката на съдилищата по транспортните злополуки, както и за наказанията по транспортните престъпления;

- ППВС № 9/1961 г., изменено с Постановление № 8/1987 г. – относно някои въпроси във връзка с гражданския иск в наказателния процес – основание на иска, изменението му, поправяне на допуснати фактически грешки в присъдата;

- ППВС № 1/1962 г. – относно обжалваемостта на постановленията, издадени по Указа за създаване на държавна санитарна инспекция и за правата на санитарно-противоепидемическата служба;

- ППВС № 3/1962 г. – относно въпроси по приложението на Закона за другарските съдилища;

- ППВС № 14/1963 г. – относно въпроси във връзка с умишлените убийства;

- ППВС № 16/1963 г. – относно производството за преглед по реда на надзора;

- ППВС № 1/1964 г. – относно определяне наказанието при алтернативни наказания;

- ППВС № 7/ 1964 г. – относно приложението на ППВС № 6/1961 г. по определяне наказанията от съдилищата;

- ППВС № 4/1965 г. – относно определяне на наказанието при съвкупност от престъпления;

- ППВС № 3 от 6.XII.1967 г. и 26.I.1968 г. – относно практиката на съдилищата по предотвратяване на престъпленията и закононарушенията;

- ППВС № 5/1968 г. – относно някои въпроси по наказателните дела за административни нарушения;

- ППВС № 3/1970 г., изм. и доп. с ППВС № 9/1975 г. и ППВС № 7/1987 г. – относно някои основни въпроси за длъжностните присвоявания на обществено имущество;

- ППВС № 2/1970 г., изм. и доп. с ППВС № 6/1983 г. и ППВС № 7/1987 г. – относно някои въпроси на рецидивната престъпност;

- ППВС № 6/1971 г., изм. с ППВС № 7/1987 г. – относно някои въпроси за престъпленията кражба на обществено и лично имущество;

- ППВС № 8/1971 г., изменено с ППВС № 7/1987 г.

- ППВС № 6/1972 г., изм. с ППВС № 7/1987 г.

- ППВС № 13/1973 г. – относно практиката на съдилищата за предотвратяване на престъпленията;

- ППВС № 2/1974 г. – относно обобщаване съдебната практика по делата за хулиганство;

- ППВС № 6/1975 г., изм. с ППВС № 7/1987 г. (т. 20) – относно съдебната практика по делата за престъпления, извършени от непълнолетни;

- ППВС № 7/1975 г., изм. с ППВС № 7/1987 г. – относно условното предсрочно освобождаване от изтърпяване на наказанието;

- ППВС № 9/1975 г. – относно изпълнение указанията, дадени с ППВС № 3/1970 г. за длъжностните присвоявания и за допълнение на същото постановление;

- ППВС № 7/1976 г., изм. с ППВС № 6/1984 г. и ППВС № 7/1987 г. – относно въпроси на съдебната практика по делата за престъпления против социалистическото стопанство;

- ППВС № 1/1978 г. – относно обобщаване съдебната практика по делата за рецидивната престъпност и изпълнението на ППВС № 2/1970 г.;

- ППВС № 2/1978 г. – относно обобщаване съдебната практика по някои въпроси на природозащитното законодателство;

- ППВС № 6/1977 г. – относно въпроси във връзка с правото на обвиняемия на защита;

- ППВС № 8/1978 г., изм. и доп. с ППВС № 7/1989 г. – относно някои въпроси на документната измама – чл. 212 НК;

- ППВС № 2/1979 г., изм. с ППВС № 7/1987 г. – относно съдебната практика за престъпленията, свързани с нарушаване на правилата за охрана на безопасността на труда;

- ППВС № 1/1981 г., изм. с ППВС № 7/1987 г. – относно някои въпроси на второинстанционното производство по наказателни дела;

- ППВС № 8/1981 г., изм. с ППВС № 7/ 1987 г. – относно съдебната практика по някои въпроси на престъплението подкуп;

- ППВС № 1/1983 г. – относно някои въпроси на престъпленията по транспорта;

- ППВС № 6/1984 г. – относно някои въпроси на съдебната практика по делата за незаконна търговия, като е тълкувана разпоредбата на чл. 233 НК;

- ППВС № 7/1984 г., с което се дават указания по отношение на отменени процесуални норми;

- ППВС № 7/1985 г. – относно някои въпроси за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във