Параграф22 Daily

§22 Новини

Окръжна прокуратура – Русе протестира разпоредби на Наредба на Община Ветово, приета от Общински съвет

С протестът прокуратурата атакува чл. 13, ал.1 и ал. 4 от Наредбата, като незаконосъобразни и противоречащи на закона. Според чл. 21.(1) Договорът за наем се сключва от кмета на общината за срок от 3 години, а при сключване на договор за аренда минималния срок е 4 стопански години, съгласно чл.4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието... (4)Общия срок на договора не може да бъде по-дълъг от десет години.

Посочената разпоредба е в противоречие със законови разпоредби на Закона за арендата в земеделието и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Съгласно чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ – отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мери и ливадите, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда, като срокът не може да бъда по-дълъг от 10 години. От което е видно, че времетраенето и начина на определяне на наемните отношения в подзаконовата и законовата норма е различно.

При пълно законово несъответствие е посочения в разпоредбата минимален срок на сключения договор за аренда от 4 стопански години, с оглед с разпоредбата на чл.4 ал. 1 от ЗАЗ, която определя минимален срок на договора за аренда от 5 стопански години.

Поради това Окръжна прокуратура – Русе протестира чл. 13, ал.1 и ал. 4 Наредба № 10 за управление, стопанисване и ползване на земи от общинския поземлен фонд и гори и земи от общински горски фонд на Община Ветово, като незаконосъобразна и противоречаща на закона, с искане да бъдат отменени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във