Параграф22 Daily

§22 Новини

Още дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати дисциплинарното производство срещу Ина Георгиева Райчева-Цонева – съдия в Административен съд – Русе, образувано по предложение на Инспектората към ВСС, за бездействие по адм. дело № 24/2014 г. по описа на Административен съд – Русе, в периода от 28.07.2014 г. до 31.10.2014 г.

Колегията прие, че тя е извършила нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ, в останалата част на направеното от ИВСС предложение. Съдийската колегия наложи на Ина Райчева-Цонева дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“.

Дисциплинарният състав е установил неспазване на сроковете за разглеждане, насрочване и решаване на възложени ѝ дела, което не е обусловено от обективни фактори. До приключване на дисциплинарното дело съдия Райчева-Цонева е администрирала и изготвила съдебните актове по делата, предмет на дисциплинарното производство. 

Съдийската колегия разгледа дисциплинарното дело при отвод на Драгомир Кояджиков – член на ВСС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Ивайло Генов Йорданов – съдия в Районен съд – Ихтиман, е извършил нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт и му наложи дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ „забележка“.

Дисциплинарният състав по делото посочва, че установените дисциплинарни нарушения на съдия Йорданов, свързани с несвоевременно администриране на разпределените за разглеждане дела и неспазване на установените процесуални срокове за изготвяне на съдебни актове, са системни, и не е констатирано наличие на изключващи отговорност за тях обстоятелства.

Дисциплинарно дело № 18/2018 г. е образувано по предложение на административния ръководител на Районен съд – Ихтиман.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 232 от Закона за съдебната власт, отстрани Росица Борисова Бузова – съдия в Административен съд – София-град, от длъжност „съдия“ в АССГ, за срок от три месеца.

С решението се цели охрана на интересите на правосъдието до приключване на дисциплинарното производство срещу съдия Бузова, предвид необходимостта от преразпределяне на голям брой забавени дела.

Дисциплинарното дело № 2/2019 г. срещу Росица Бузова е образувано по предложение на административния ръководител на Административен съд – София-град, за системно извършване на дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1-4 от ЗСВ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във