Параграф22 Daily

§22 Новини

Отмениха разпоредби от наредба на Общински съвет - Смолян

Административен съд – Смолян с решение № 292 от 12.09.2017 г. по адм. дело № 223/2017 г., отмени разпоредбата на чл. 91, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Смолян, приета с Решение № 666 от 11.05.2011 г. на Общински съвет - Смолян, изменена и допълнена с решение № 25 от 18.12.2015 г.

Делото е образувано по жалба на СНЦ "Б. п. а." гр. П. Оспорващият твърди, че цитираната разпоредба е неясна и не отговаря на чл.9, ал.1 от ЗНА, както и в противоречие с чл.19, ал.1 от Конституцията, чл.8 от ЗНА и чл.76, ал.3 от АПК.

В мотивите си за отмяна съдът приема, че жалбата е основателна и оспорената НАРЕДБА в разпоредбите на чл. 91, ал.2 е незаконосъобразна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във