Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС изрази отрицателно становище по проект на ЗИД на АПК

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази отрицателно становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, внесен в Народното събрание на 01.06.2017 г.

Членовете на Съвета намират, че с проекта не са спазени заложените в чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове принципи на необходимост, обоснованост, откритост и съгласуваност. Посочва се, че заявените мотиви не обосновават причините, които налагат приемането му, а поставените при изготвянето му цели са формулирани общо и абстрактно. Намира се, че конкретни разпоредби на ЗИД са в пряко противоречие с основните начала, залегнали в Конституцията на Република България, доколкото водят до ограничаване на достъпа до правосъдие и преграждат пътя за защита,  създават предпоставки за неравнопоставеност на участниците в процеса. Нарушава се и принципът за пълна обжалваемост на административните актове, залегнал в чл. 120, ал. 2 от КРБ.

В Становището се посочват противоречия с принципите на административното правораздаване, въведени затруднения за гражданите при прилагане на електронното правосъдие, предвидено оскъпяване на административния процес и други. С него се изразява несъгласие с въведения със ЗИД на АПК институт на мълчаливото съгласие, което следва да се възприема като изключение от общоприетия принцип и да бъде уредено в специални закони.

Становището на Пленума на ВСС съдържа конкретни коментари и изводи по текстовете на законопроекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във