Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС одобри бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2020 – 2022 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри експертен вариант на разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2020 – 2022 г. и приложенията към нея, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 52 от 31.01.2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г.

Одобрените разчети и приложенията към тях ще бъдат изпратени в Министерството на финансите, в изпълнение на т. 2.1.5. от Решение на Министерски съвет № 52 от 31.01.2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. С решението тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2020 – 2022 г. се предоставя и на Министъра на правосъдието, за подпомагане изготвянето на проектобюджета на съдебната власт за 2020 г.

Пленумът на ВСС обсъди два варианта на бюджетна прогноза, като в първия са обобщени предложенията, постъпили от органите на съдебната власт, а вторият е експертен вариант, който отчита тези искания. Между двата варианта има разлика от 153 млн. лв., заложени в експертния вариант.

Предвид изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.12.2018 г., в приетия документ са заложени собствени приходи за всяка година от прогнозния период по 110 млн. лв.Планиран е размер на разходите на съдебната власт за 2020 г. – 824,6 млн. лв., за 2021 г. – 871,8 млн. лв., и за 2022 г. – 932,5 млн. лв.

В бюджетната прогноза е разработена предвид заетата численост и необходимите допълнителни щатни бройки. За административните съдилища са заложени средства за 23 нови щатни длъжности за магистрати от 2020 г., за ИВСС са планирани средства за тригодишния период за 10 служители във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, а за НИП са разчетени средства за 2021 г. и 2022 г. за 28 щатни бройки, прехвърлени от ПРБ в НИП, за обезпечаване на дейността на ПБ „Св. Св. Константин и Елена“ – гр. Варна.

Разходите за заплати са планирани с увеличение в размер на по 10% за всяка година. За издръжка са предвидени разходи за 2020 г. в размер на 76,2 млн. лв., за 2021 г. – 75,5 млн. лв., а за 2022 г. – 76,7 млн. лв. Капиталовите разходи са разчетени по години, както следва: 2020 г. – 46,2 млн. лв., 2021 г. – 29,0 млн. лв. и 2022 г. – 13,8 млн. лв. За всяка от следващите три години е планиран резерв за неотложни и непредвидени нужди по 900 хил. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във