Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС прие внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2019 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2020 г. и 2021 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно с 19 гласа „за“ прие внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2019 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2020 г. и 2021 г., с доклад и приложенията към него, които ще бъдат внесени в Министерство на финансите и Министерски съвет за включване в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи мандат на представляващия ВСС, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и главния прокурор на Република България да проведат срещи и консултации с компетентните органи във връзка с проекта на бюджет на съдебната власт за 2019 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2020 г. и 2021 г.

Съгласно решение на Министерски съвет № 51/31.01.2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. и Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2020 и 2021 на Министерство на финансите до органите на съдебната власт бяха изпратени указания за подготовка на поектобюджета за 2019 г. и разчетите за периода 2020-2021 г.

По бюджета на Висшия съдебен съвет са предвидени средства за основен ремонт на органите на съдебната власт в размер на 31 млн. лв., както и средства за застраховки на съдебните сгради и за местни данъци и такси в размер на 2,8 млн. лв., а по бюджета на съдилищата средства за обезпечаване разкриването на 190 нови щатни бройки. В предложенията на съдилищата по години са предвидени следните нови щатни бройки:

2019 г. – 190 бр., в т. ч. 18 магистрати, 3 съдия изпълнители и 169 бр. служители;

2020 г. – 22 бр. (спрямо 2019 г.), в т.ч. 8 магистрати и 14 служители;

2021 г. – 18 бр. (спрямо 2020), в т.ч. 7 магистрати и 11 служители.

Планираните приходи за всяка една от трите години - 116 млн. лв. са в размер утвърден със ЗДБРБ за 2018 г.

Разходите по проектобюджета на съдебната власт са разработени като за база е използван бюджета на съдебната власт за 2018 г. и предложенията на органите на съдебната власт. Общият размер на разходите по години е:

2019 г. – 769,4 млн. лв.;

2020 г. – 811,4 млн. лв.;

2021 г . – 870,8 млн. лв.

Проектобюджетът за 2019 г. е разработен на базата на предложенията от органите на съдебната власт и заета численост, като допълнително са предвидени средства за 44 бр. магистрати във връзка с текущи и предстоящи конкурси за първоначално назначаване – съществуващи щ. бр. и 45 нови щ. бр. за съдебни служители в съдилищата, във връзка с решения на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС.         Предвидена е актуализация на работните заплати в размер на 17% за 2019 г., за да се приложат законоустановените изисквания, с които се определят възнагражденията в съдебната система. За 2020 г. и 2021 г. е планирано увеличение в размер на 10%.

Средствата за основен ремонт и придобиване на сгради за всички органи на съдебната власт са предвидени по бюджета на ВСС и са в размер на 31 млн. лв. за 2019 г., 16 млн. лв. за 2020 г. и 10 млн. лв. за 2021 г.

Капиталовите разходи по години са както следва:

2019 г. – 45 млн. лв.

2020 г. – 25,9 млн. лв.

2021 г. – 17,7 млн. лв.

При разработването на разходната част в проектобюджета за 2019 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г. е предвидено оптимално финансово осигуряване на седемте основни политики, на които е подчинена дейността на всички работещи в съдебната система и 18-те бюджетни прогнози по програми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във