Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС се разпореди с неусвоени през 2018 г. средства за автомобили

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение на бюджета на ВСС за 2019 г. със 789 270 лв., които се явяват неусвоена сума от целево предназначени средства през 2018 г. за закупуване на леки автомобили.

Средствата са във връзка с договор, сключен между ВСС и „Еуратек Ауто“ ЕООД на 31.08.2018 г. за доставка на 50 нови автомобили за нуждите на ВСС и органите на съдебната власт. Съгласно условията на договора до 10 работни дни от подписването му са заплатени 50% от стойността на договора, а останалата сума се заплаща в срок от 15 дни от предаване на автомобилите, подписването на приемо-предавателни протоколи и протоколи за регистрация. През 2018 г. са изплатени дължимите суми като авансови плащания и сумите за доставените и регистрирани коли към края на годината. Тъй  като не са предадени и регистрирани всички планирани автомобили, не е извършено за тях плащане към 31.12.2018 г.

Пленумът даде съгласие да се платят задълженията за местни данъци и такси за имоти на ВСС на територията на Столична община. Задълженията за осем имоти в гр. София възлизат на 509 850,01 лв.

Пленумът на ВСС прие, че изплащането на порционни пари на военнослужещите от военните съдилища и военните прокуратури е уреден с разпоредбата на чл. 224, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ, като на военнослужещите магистрати и военизирани съдебни служители се осигуряват порционни пари. Въпросът е поставен за разглеждане от Главния прокурор на Република България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във