Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха и изпратиха в пенсия Къню Жеков – председател на Окръжен съд – Сливен

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 304, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, поощри Къню Тодоров Жеков – „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Сливен, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, и с парична награда в размер на 1000 лв. Той е награден за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Подкрепа заяви Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, като посочи професионалните и етични качества на магистрата.

Отличията са предложени от Деница Вълкова – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас, във връзка с предстоящото пенсиониране на съдия Жеков, поради навършване на 65-годишна възраст.

Той има над 38 години юридически стаж като съдия, като последователно е заемал длъжностите стажант съдия в Окръжен съд – Сливен, заместник-районен прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, съдия във Военен съд, а от 1993 г. е съдия в Окръжен съд – Сливен. Изпълнявал е длъжностите председател и заместник-председател, бил е два мандата административен ръководител – председател на съда. Магистратът се отличава с добросъвестното, коректно и отговорно изпълнение на служебните задължения, а в качеството на административен ръководител е създал оптимална организация на работа и добър колегиален климат.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Къню Тодоров Жеков от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Сливен, считано от 01.07.2019  г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във