Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха прокурори и следователи с отличия

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Иван Василев Йотов - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ.

Следовател Йотов е поощрен по предложение от Емилия Русинова – административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура. В предложението за поощряването му е посочено, че Иван Йотов има над 25 години юридически стаж на длъжността „следовател“, притежава отлична професионална подготовка, висок морал и не е допускал действия, които да компрометират честта на магистрата в професията и обществото. Сред изложените аргументи са репутацията му на честен и коректен магистрат.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Иван Василев Йотов от заеманата длъжност „следовател“ в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, считано от 12.12.2018 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Искренна Димитрова Величкова - прокурор във Върховна административна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ. Прокурор Величкова е поощрена по предложение от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България.

Искренна Величкова има над 41 години общ юридически стаж. В системата на прокуратурата е работила над 25 години като е заемала длъжностите: прокурор в Главна прокуратура от 01.06.1993 г. до 01.07.1998 г.; прокурор във Върховна административна прокуратура от 01.07.1998 г. и към настоящия момент.

В предложението е посочено, че прокурор Величкова притежава много добра правна подготовка, доказала е висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните си задължения, делови и нравствени качества. Ползва се с авторитет и уважение сред колегите си и съдебните служители.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Искренна Димитрова Величкова от заеманата длъжност„прокурор“ във Върховна административна прокуратура, считано от 13.12.2018 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Митко Димов Митев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ямбол с отличие „служебна благодарност и грамота“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ.

Следовател Митев е поощрен по предложение от Дойчин Дойчев – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол. В предложението е посочено, че Митко Митев е дългогодишен следовател с висока и доказана квалификация, като цялата му кариера и трудовата дейност е преминала в следствените органи. Митко Митев проявява отличен професионализъм и високи нравствени качества. Изпълнява своите задължения компетентно, добросъвестно, безпристрастност и независимо от външно влияние и въздействие. Ползва се с авторитет и уважение сред колегите юристи и сред юридическата общност.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Митко Димов Митев от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ямбол, считано от 14.12.2018 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Иван Николов Кирков – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас за изпълняващ функциите административен ръководител, считано от 10.12.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. На посочената дата изтича първият мандат на прокурор Кирков.

Процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Бургас е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 24/26.09.2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във