Параграф22 Daily

§22 Новини

Повишиха двама съдии във Върховния касационен съд и във Софийския градски съд

Съдийската колегия на Висшият съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт повиши магистрати по обявени конкурси.

Людмила Славчева Цолова – съдия в Апелативен съд – София, е повишена на длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – търговска колегия, считано от датата на встъпване в длъжност. Тя е класирана в конкурс, обявен с решение на ВСС по протокол № 8/11.02.2016 г. Колегията възложи на съдия Цолова да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдийската колегия не проведе гласуване за повишаване на Алексей Иванов Иванов – съдия в Апелативен съд – София, на длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – гражданска колегия, поради постъпил писмен отказ да бъде назначен по този ред. Той е класиран в конкурс, обявен с решение на ВСС по протокол № 8/11.02.2016 г.

Колегията отказа да повиши на основание чл. 43, ал. 5 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Рени Христова Коджабашева – съдия в Софийския градски съд, на длъжност „съдия“ във ВКС – Гражданска колегия.

С решение на Колегията е повишена Дора Димитрова Михайлова – съдия в Софийския районен съд, на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия, считано от датата на встъпване в длъжност. Тя е класирана в конкурс, обявен с решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г. Възложено е на съдия Михайлова да довърши започнатите с нейно участие дела.

В представените становища Комисията по атестирането и конкурсите обръща внимание, че към момента във ВКС и Софийския градски съд са налице свободни длъжности „съдия“, за които е приложима разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Тези длъжности са овакантени в 9-месечния срок от приключването на конкурса. Предложените за  назначаване кандидати отговорят на изискванията на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ за уседналост, а именно предложените за повишаване кандидати са прослужили повече от 3 години на заеманата длъжност, получили са крайна оценка в конкурсната процедура над 5.00, и са получили положителни становища за притежаваните нравствени качества от Комисията по професионална етика към Съдийската колегия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във