Параграф22 Daily

§22 Новини

ПРБ: Делото за царските конюшни

Пресцентърът на ПРБ периодично ще представя информация за хода на наказателни производства с висок обществен интерес, разследването по които е приключило. Публикуването на такава информация е и сред формите за изпълнение на препоръка № 12 по Докладите относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от 25.01.2017 г. и от 15.11.2017 г.: „да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за корупция по високите етажи на властта, за които вече има информация в общественото пространство.“

- Наказателното производство е образувано на 19.09.2016 г. срещу  Веселин Малинов Пенев, областен управител на гр. София, за извършени престъпления по чл. 219 и чл. 220 НК /безстопанственост и сключване на неизгодна сделка/;

- На 14.10.2016 г. Пенев е привлечен в качеството на обвиняем;

- На 24.01.2017 г. в СГС е внесен за разглеждане обвинителен акт срещу Веселин Пенев за престъпление по чл.219, ал. 3 във вр. с ал. 1 вр. чл. 26, ал.1 от НК и за престъпление по чл. 220, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК и Юлия Димитрова – Цекова, лицензиран оценител, за престъпление по чл. 260, ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК; Образувано е НОХД № 305/2017 г. на СГС, 19 състав;

- С разпореждане на СГС от 31.03.2017 г. съдебното производство е прекратено поради установени съществени нарушения на процесуалните правила;

- След протест на СГП, с определение от 08.06.2017 г. на САС разпореждането за връщане на СГС е потвърдено;

- На 20.06.2017 г. СГП отново внася в СГС обвинителен акт. Образувано е НОХД № 2921/2017г. на СГС, 19 състав;

- На 25.09.2017 г. е проведено съдебно заседание, на което не е даден ход на делото, поради обстоятелството, че Областна администрация – София не е била надлежно уведомена за датата на съдебното заседание;

- С разпореждане на съда от 06.11.2017 г. и с оглед измененията в НПК, в сила от 05.11.2017 г., е насрочено разпоредително заседание, за 13.12.2017г.;

- На 13.12.2017 г. не е даден ход на разпоредителното заседание, поради неявяване на защитниците на двамата подсъдими, с оглед заявена от тях служебна ангажираност;

- На 23.02.2018 г. е  проведено разпоредително заседание. Съдът приема, че с обвинителният акт се затруднява правото на защита на подсъдимите и съдебното производство отново е прекратено;

- СГП протестира връщането на делото. С определение от 21.03.2018г. Софийският апелативен съд отменя постановеното в разпоредително заседание определение и връща делото на СГС за продължаване на действията по реда на глава деветнадесета от НПК;

- С разпореждане от 11.04.2018г., е насрочено отново разпоредително заседание – за 23.04.2018 г., като изрично е посочено, че същото е  само за обсъждане на въпросите по чл. 248 т. 4, 5, 7 и 8 НПК /основания за разглеждане на делото по реда на особените правила или при закрити врати, искания за събиране на нови доказателства, насрочване на съдебно заседание по съществото на делото – т. е. без т. 4 – допуснати нарушения на процесуални права, обосноваващи връщане на делото на прокурора/;

- На 23.04.2018 г. ход на делото не е даден, поради неявяване на защитниците адв. Лулчева и адв. Доковска;

- На 18.06.2018 г. е насрочено съдебно заседание с призоваване на  страните и свидетели. Ход на съдебното заседание е даден от състава на СГС с председател съдия Снежина Колева. Съдът приема отвод на единия от съдебните заседатели. Съдът приема още, че следва да проведе разпоредително заседание поради смяната на съдебния заседател и отново да се даде възможност на страните да вземат отношение по всички въпроси в чл. 248 НПК, вкл. и относно наличие на основания за връщане на делото на прокурора. Последва прекратяване на съдебното производство /за трети път/, като са изложени идентични съображения с тези от 23.02.2018 г.

- Изготвен е протест от СГП с доводи както по отношение на процедурата в заседанието на съда от 18.06.2018 г., така и по отношение на твърдените от съда процесуалните нарушения.

Продължителност на разследването: септември 2016 г.  – януари 2017 г. След внасяне на обвинителен акт на 24.01.2017 г.: трикратно връщане от СГС на СГП, от които първото /31.03.2017 г., основателно /потвърдено от САС/, второто /23.02.2018 г./, неоснователно /отменено от САС/ и третото /18.06.2018 г./, на същите основания като това от 23.02.2018 г. – протестирано от СГП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във