Параграф22 Daily

§22 Новини

Предлагат три нови длъжности „съдия“ във Върховния административен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 9 гласа „за“ и 3 гласа „против“ взе решение на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, да предложи на Пленума на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, три щатни длъжности „съдия“ във Върховния административен съд, считано от датата на вземане на решението.

Предложението се внася за разглеждане в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 12.07.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Предложение за увеличаване на щатната численост на Върховния административен съд е направено от Георги Чолаков – административен ръководител – председател, във връзка с нарасналата натовареност на съда. Той съобщи, че предложението е мотивирано с високата натовареност на съдиите във ВАС. Новообразуваните дела през първото полугодие на 2018 г. възлизат на 7 906 броя, с което общият брой на делата за разглеждане във ВАС е достигнал 14 105 дела. Планира се, освен с правораздавателната дейност, те да работят в Аналитично звено от трима магистрати, което ще бъде създадено с цел анализ и обобщаване на противоречивата съдебна практика, подготовка на становища по конституционни дела, участие в заседания на Комисията по правни въпроси на Народното събрание, след изготвяне на становища по законопроекти. Като добър пример той посочи създадените аналитични звена в наказателното отделение на Върховния касационен съд и в Прокуратурата на Република България.

Подкрепа за предложението е изразено от Комисията по атестирането и конкурсите и Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия, както и от Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във