Параграф22 Daily

§22 Новини

Председателят на ВКС обжалва решението на Съдийската колегия на ВСС да не наложи наказание на Даниела Врачева – съдия в АпСНС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) подаде до Върховния административен съд (чрез Висшия съдебен съвет) жалба срещу решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по Протокол № 41/10.10.2017 г., т. 4, с което не е наложено дисциплинарно наказание на съдия Даниела Врачева – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

В жалбата си Лозан Панов пише, че със заповед от 22.02.2017 г. е възложил проверка на организацията и дейността на АСНС, резултатите от която са обективирани в доклад, приложен по дисциплинарната преписка, с извод за допуснати отклонения от приложението на принципа за случайно разпределение на делата в АСНС и в частност – по в.н.ч.д. № 34/2017 г. То е образувано по жалби от защитниците на подсъдимите Ценко Чоков, Мартин Чоков, Иван Тодораков и Димитър Каменов срещу определение на Специализирания наказателен съд (СНС), с което е оставено без уважение искане за изменение на мерките им за неотклонение в по-леки. С определение от 13.02.2017 г. съдебният състав на АСНС е отменил атакуваното определение на СНС, като е изменил мерките за неотклонение „задържане под стража“ на подсъдимите в по-леки: „домашен арест“ за Мартин Чоков, „парична гаранция“ в размер на 10 000 лв. за Ценко Чоков и „парична гаранция“ в размер по 5 000 лв. за Иван Тодораков и Димитър Каменов.

Делото е постъпило в АСНС на 06.02.2017 г., като поради отпуск на председателя на АСНС Даниела Росенова и на заместник-председателя Петя Колева със заповед от 02.02.2017 г. изпълнението на функциите на председател на АСНС е възложено на съдия Даниела Врачева, като на нея е предоставено и право да ползва електронния подпис на председателя на съда. Изборът на докладчик по делото е извършен на 06.02.2017 г. автоматично, на случаен принцип, а в протокола за избор на съдия докладчик като разпределящ е посочена Даниела Росенова, макар че разпределението фактически е извършено от съдия Врачева с електронния подпис на председателя на съда. От избора на докладчик са изключени съдиите, намиращи се в платен годишен отпуск. В резултат на проведения автоматично избор за съдия докладчик е определена съдия Даниела Врачева, а върху протокола от избора на съдия докладчик съдия Врачева е определила чрез саморъчно вписване състава, който следва да разгледа делото – I състав, с председател Даниела Росенова и членове Димчо Георгиев и Даниела Врачева – докладчик (въпреки че със заповед на председателя № 63/21.10.2015 г. са сформирани четири съдебни състава, като Първи състав се състои от съдиите Петя Колева, Димчо Георгиев и Даниела Врачева). Произнасянето по образуваното дело, с оглед правилата за изчисляване на сроковете по чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от НПК, е следвало да бъде до края на работния ден на 13.02.2017 г., в който ден редовният член на състава съдия Колева вече не е била в отпуск, което не сочи на необходимост от замяната й с друг съдия.

В жалбата на председателя на ВКС пише, че с обжалваното решение Съдийската колегия е приела, че не са налице предпоставките за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съдия Врачева, без да вземе предвид становището на дисциплинарния състав, с което се предлага да се наложи на съдия Даниела Врачева дисциплинарно наказание за извършено нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ. „По дисциплинарното дело е доказано, че от страна на съдия Врачева е осъществен съставът на дисциплинарно нарушение – действие, което накърнява престижа на съдебната власт, изразяващо се в допуснато нарушение на изискванията за случайно разпределение на делата при определяне на член на съдебния състав по в.н.ч.д. № 34/2017 г. в изпълнение на възложените й функции на административен ръководител на АСНС. Разпределението на посоченото наказателно дело е извършено при неясни критерии, в отклонение от установения ред – делото да се разгледа от постоянния състав на определения докладчик, като съдия Врачева е определила член на състава, без да съобрази установения в чл. 9 от ЗСВ принцип на случайния подбор, с което си действие е накърнила престижа на съдебната власт и е извършила дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ. В мотивите на решението си дисциплинарният състав, като е предложил да бъде наложено дисциплинарно наказание за допуснатото дисциплинарно нарушение, е изложил съображения, че съдия Врачева не е разполагала с правомощието да променя постоянните състави на АСНС, определени със заповед на председателя, нито да определя други съдии като членове на състави, извън регламентираните такива“ – припомня Лозан Панов. Той пише още, че липсата на гаранции за приложението на основни принципи в правораздавателната дейност, включително при разпределението на делата на принципа на случайния подбор, накърнява изискването за прозрачност и справедливост на съдебния процес – основни права и свободи на човека съгласно разпоредбата на чл. 6 ЕКПЧОС, регламентираща правото на страните на справедлив съдебен процес, в разумен срок, от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.

„В качеството ми на предложител, като по-горестоящ административен ръководител и председател на Върховния касационен съд, който съгласно конституционно установеното си правомощие осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища, приемам за недопустимо подобни практики, свързани с накърняване на принципа на чл. 9 от ЗСВ, да останат без надлежна санкция“ – пише в жалбата Лозан Панов. Според него решението на Съдийската колегия следва да бъде отменено, а дисциплинарното дело да бъде да бъде върнато на Съдийската колегия на ВСС със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във