Параграф22 Daily

§22 Новини

Прекратено е делото против текст от Наредба на Община Угърчин

С протоколно определение, постановено в открито съдебно заседание на 21.11.2017 г., тричленен състав на Административен съд – Ловеч е прекратил производството по адм. дело № 327/2017 г. по описа на съда поради оттегляне на подзаконовия нормативен акт в протестираната му част – основание по чл. 159, т. 3 от АПК.

По делото са представени доказателства, че със свое Решение № 388/31.10.2017 г. Общински съвет – Угърчин е изменил чл. 41, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Угърчин в оспорената от Окръжна прокуратура – Ловеч част „и режийни разноски в размер на 2 %“, с което е постигнато целеното от Окръжна прокуратура – Ловеч привеждане на местния нормативен акт в съответствие с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във