Параграф22 Daily

§22 Новини

Прекратено е делото срещу наредба на Община Летница

С определение, постановено в закрито съдебно заседание на 08.02.2018 г., тричленен състав на Административен съд – Ловеч е прекратил производството по адм. дело № 401/2017 г. по описа на съда поради оттегляне на подзаконовия нормативен акт в протестираната му част.

По делото са представени доказателства, че Общински съвет – Летница с Решение № 271 от 31.01.2018 г. е приел Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Община Летница, с която оспорените с протеста текстове са отменени. С последното е постигнато целеното от Окръжна прокуратура – Ловеч привеждане на местния нормативен акт в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закона за нормативните актове и Конституцията на Република България.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във