Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на АС – София-град

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в административните, касационни и частни административни дела в Административен съд – София-град, извършена в изпълнение на заповеди на главния инспектор на ИВСС.

Проверката е извършена за времето от 03.05.2017 г. до 30.06.2017 г. с цел цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на Административен съд – София-град: организация по образуването, движението и приключването на административни, касационни и частни административни дела в законоустановените срокове. Установено е, че през 2016 г. съдиите, свършили над 80% от всички дела за разглеждане е по-голям, което се дължи както на малко по-ниската натовареност на съда, предвид увеличения щат, така и на положения труд от съдиите. Натовареността в АССГ е висока, а данните за индивидуалната натовареност на съдиите за 2017 г., биха могли да помогнат на ръководството на съда да извърши анализ на обективните и субективните причини за нееднаквата натовареност на съдиите и да предприеме мерки за отстраняване на субективните причини за това. Голяма част от производствата са приключили с разглеждането им в 1-2 съдебни заседания, а причините за провеждане на повече заседания са обективни – допуснати експертизи, поставяне на допълнителни задачи на експертизата и други. Проверката на спрените производства показва, че това се прави поради наличие на преюдициален спор, най-често по дела по описа на АССГ или тълкувателни дела, образувани във ВАС.

Извършената проверка на организацията по образуването и движението на делата сочи, че съдиите полагат много усилия за своевременното приключване на производствата, предвид високата натовареност на съда.

В резултат на проверката са дадени на АССГ препоръки по отношение на съдебните регистри, за обсъждане на възможността за изменение и допълнение на Правилата за разпределение на делата в съда; за уеднаквяване на практиката при размяна на книжа по искови производства, образувани и разгледани по реда на АПК, като се съобрази практиката на ВАС; да се обсъдят проблемите с назначаването на вещи лица с редки специалности, като се набележат мерки за отстраняването им и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във