Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокуратурата оспори текстове от наредба на община Ябланица

<!-- TITLE - END -->

По протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч, подаден против чл. 47, ал. 2 (посочен в становището на административния орган като неправилно изписан навсякъде в протеста, вместо чл. 67, ал. 2) и чл. 73, т. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Ябланица, в Административен съд – Ловеч е образувано адм. дело № 421/2017 г. по описа на съда.

Доводите на прокурора за незаконосъобразност на разпоредбите са, че чрез регламентираните в тях правила се въвежда забрана, по силата на която се изключват от възможност за участие в публичен търг и публично оповестен конкурс за сключване на сделки за управление и разпореждане с общинска собственост лица, които не са изпълнили задълженията си по договори с общината или са длъжници.

В протеста се поддържа, че въведените забрани са с рестриктивен характер, ограничават правото на свободна стопанска инициатива и с прилагането им се нарушава принципа на свободната стопанска дейност на част от субектите, което е в пряко противоречие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закона за нормативните актове и Конституцията на Република България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във