Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Обобщен отчет за дейността на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ през 2018 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Обобщен отчет за дейността на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ към Прокурорската колегия на ВСС, за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Отчетът съдържа информация за образуваните и приключили дисциплинарни производства от Прокурорската колегия на ВСС и разгледаните преписки от Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“. През посочения период Комисията е провела общо 33 редовни и извънредни заседания. Разгледала е общо 134 преписки, свързани с дисциплинарната отговорност на прокурорите, следователите и административните ръководители, и 75 преписки, свързани с дейността на ИВСС.

Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ е  разгледала: актове на ИВСС от планови, контролни и тематични проверки – 20 броя; сигнали от проверки на ИВСС по подадени жалби - 14 броя; информация от административни ръководители по изпълнени препоръки и предприети мерки дадени от проверяващите инспектори - 36 броя; становища по сигнали от проверки на ИВСС – 2 бр.

За изпълнение на задължението по чл. 60м, ал. 2 от ЗСВ, Комисията  на всяко шестмесечие анализира данните за установените от Инспектората към ВСС нарушения на правото на разглеждане на делата в разумен срок и постъпилата от Министерство на правосъдието информация за изплатените обезщетения при забавено правосъдие. През периода са анализирани постъпилите данни, отнасящи се за следните периоди 01.04.2017г. - 30.06.2017г.; 01.07.2017г. - 30.09.2017г. 01.10.2017г. - 31.12.2017г. и 01.01.2018г. - 31.03.2018г.  по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ – 4 броя, като е приела два анализа на констатираните от Инспектората на ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.  С решения на Комисията са предложени и одобрени от Прокурорската колегия на ВСС мерки, отправени към административните ръководители на прокуратурите, като същите са приети от Пленума на ВСС.

На 12.02.2018 г. е проведена съвместна среща между членовете на комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към прокурорската и съдийската колегии на ВСС на тема „Обсъждане на проект по Анализ по чл. 60м от Глава трета „а“ на Закона за съдебната власт“.

На 26.04.2018 г. и 05.12.2018г. са проведени съвместни срещи между членовете на комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората на ВСС“ към съдийската и прокурорската колегии на ВСС с представители на ИВСС и на Министерство на правосъдието за обсъждане на следните теми: Предмет на изследване при проверките по реда на Глава трета“а“ на Закона за съдебната власт и съдържание на информацията в изпращаните от Инспектората на ВСС данни за установени нарушения по реда на чл.60м, ал.1 ЗСВ; внасяне на предложения за образуване на дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарно наказание на магистрати при съобразяване с разпоредбите на чл.310 ЗСВ и вътрешните правила за работа на колегиите на ВСС; способи за събиране на доказателства в производствата по Глава девета, раздел І „б“, различия в реда за доказване пред административния орган (ИВСС) и в съдебното производство по административни дела; продължителност на дисциплинарните производства, образувани по предложение на ИВСС.

През отчетния период Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по предложение на Комисията, е образувала 25 дисциплинарни производства по реда на чл. 316 от ЗСВ. Дисциплинарните производства са образувани въз основа на 4 предложения от ИВСС, 2 предложения от главния прокурор на Република България и 19 предложения от административни ръководители, срещу 8 следователи и 11 прокурори. Три от производствата, образувани през 2018 г. са присъединени към други. Шест от производствата, образувани през 2018 г., са приключени с решение на ПК на ВСС, останалите 17 са висящи.

За сравнение, през 2017 г. Прокурорската колегия на ВСС е образувала 15 дисциплинарни производства /впоследствие 2 от тях присъединени към други 2/, всички срещу прокурори, като предложенията са постъпили от: ИВСС /1 предложение/, главния прокурор на Република България /7 предложения/, съответния административен ръководител /2 предложения/; по-горестоящия административен ръководител /5 предложения/.

През 2018 г. с решение на Прокурорската колегия са приключени общо 11 дисциплинарни производства: едно от 2016 г., четири от 2017 г. и шест от 2018 г. В резултат, в края на отчетния период неприключилите дисциплинарни производства са 17, образувани през 2018 г., както и едно, образувано през 2017 г., спряно на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК.

Едно от приключените производствата е прекратено поради освобождаване на магистрата от длъжност, едно е прекратено и върнато на административния ръководител за продължаване на производството, образувано от него; по 4 производства колегията е приела, че магистратът не е извършил дисциплинарно нарушение. По 5 от производствата е наложено дисциплинарно наказание. В три от тези случаи е наложено наказание „забележка“, в един – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 20% за срок от една година“ и в един – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10% за срок от една година“.  Две от решенията за налагане на дисциплинарно наказание са оспорени пред Върховния административен съд и не са влезли в сила към 31.12.2018 г.

За сравнение, същият брой производства  /11/ са приключени през 2017 г., по които Прокурорската колегия не е наложила дисциплинарно наказание по две дисциплинарни производства; две производства са били прекратени /поради изтичане на сроковете по чл. 310 от ЗСВ и поради освобождаване от длъжност/, в шест случая – е наложила дисциплинарно наказание. Към датата на изготвяне на настоящия отчет едно от решенията за налагане на дисциплинарно наказание е все още предмет на съдебен спор, останалите са влезли в сила.

През отчетния период, по предложение на Комисията, Прокурорската колегия е взела решения на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ по 13 заповеди на административни ръководители за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“. В началото на отчетния период Комисията възприе практиката преписките, постъпили по реда на чл. 314, ал. 3 ЗСВ, да се разпределят за доклад на един от членовете й по азбучен ред на имената и определянето на докладчик да се извършва в заседание, респ. да се отразява в съответния протокол.

Прокурорската колегия е потвърдила 9 от наложените дисциплинарни наказания, а 4 е отменила. Пет от актовете за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ са оспорени пред Върховния административен съд, едно от решенията за отмяна на наложеното наказание е оспорено по съдебен ред от административния ръководител.

За сравнение, през 2017 г. административните ръководители са издали 7 заповеди за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ на прокурори и следователи, а през 2016 г. – общо 12.

За периода 01 януари – 31 декември 2018 г., по предложение на Комисията, Прокурорската колегия е разгледала 19 заповеди на административни ръководители, издадени по реда на чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, за обръщане на внимание на прокурори и следователи за допуснати от тях нарушения по образуването и движението на делата или по организацията на работата им. Заповедите са приети за сведение от Прокурорската колегия и е разпоредено прилагането им в кадровото дело на съответния магистрат.

За сравнение, през 2017 г. заповедите, издадени на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, са общо 10, а през 2016 г. – 26.

С протокол № 21 от 18.07.2018 г. Прокурорската колегия измени реда за докладване на заповедите издадени на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ и прилагането им към кадровото дело на съответния прокурор или следовател, като указа на административните ръководители на прокуратурите да уведомяват за всяка заповед след влизането й в сила.

До решението по протокол № 21/18.07.2018 г. заповедите, издадени на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ са приети за сведение от Прокурорската колегия, като е разпореждано прилагането им в кадровото дело на съответния магистрат, със задължение за административния ръководител за уведомяване на колегията в случай на отмяна на заповедта по съдебен ред. В изпълнение на това задължение, през отчетния период Прокурорската колегия по предложение на Комисията е разгледала 3 съдебни решения за отмяна на мерки по чл. 327, ал. 1 от ЗСВ.

В отчетния период, по предложение на Комисията, Прокурорската колегия е образувала едно (първо след изменението на чл. 327 от ЗСВ обн., бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) производство за обръщане на внимание на административен ръководител за допуснати от него нарушения по организацията на работата.

През 2018 г. са постановени общо 17 окончателни решения на Върховния административен съд по жалби против решения по дисциплинарни производства. Жалбите срещу 9 от решенията на Прокурорската колегия на ВСС по дисциплинарни производства са отхвърлени с влязло в сила решение от съда. Осем решения на Прокурорската колегия за налагане на дисциплинарно наказание са отменени от съда.

Комисията е обсъдила и внесла за сведение на Прокурорската колегия влезлите в сила съдебни решения на Върховния административен съд по дисциплинарни производства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във