Параграф22 Daily

§22 Новини

Променят реда за обезщетения в МВР с нова наредба

Вътрешното министерство пусна за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-920 от 2017 г. за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи. Текстовете се отнасят до обезщетения, предявени от законните наследници на загинали служители на МВР при или по повод изпълнение на служебните им задължения. Според изискванията досега те трябваше да приложат към заявлението копие на препис-извлечение от акт за смърт на загиналия държавен служител; удостоверение за наследници и/или родствени връзки, издадено от съответната община (кметство). С промените ще отпадне изискването за предоставяне на копие она препис-извлечение за смъртта на загиналия държавен служител, удостоверение за родствени връзки.

Ще претърпят изменения и условията, при които се изплащат обезщетения на служители, преместени да работят в други населени места. Според ЗМВР при преместване на работа в други населени места за срок, по-дълъг от 6 месеца, на държавния служител се изплаща еднократно обезщетение в размер 50 на сто от брутното месечно възнаграждение за длъжността в новото населено място. За това обаче той трябваше да приложи копия на удостоверение за граждански брак със съпруг/а и удостоверения за раждане на дете (деца). В проекта за изменение отпада изискването към правоимащите лица да представят на хартиен носител удостоверение за граждански брак със съпруг/а и удостоверения за раждане на дете (деца). Въвежда се задължение за съответните структури на МВР те да извършват проверка по служебен път в системата за междурегистров обмен Regix относно обстоятелствата, имащи значение за изплащане на обезщетенията. 

Целта на измененията е да се намали административната тежест по отношение на правоимащите лица, се посочва в мотивите към проекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във