Параграф22 Daily

§22 Новини

Просрочените вземания на ФЕЕИ АДСИЦ достигнаха дял от 66,36%

Просрочените вземания на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ достигнаха дял от 66,36%, като от тях със забава над 180 дни са 63,66%, а с под 180 дни - други 2,7%, съобщава дружеството в междинния доклад към 30 септември 2015 г., публикуван чрез Бюлетин Investor.bg. Определено, има влошаване на показателите, тъй като към 31 декември 2014 г. с просрочие над 90 дни бяха само 44,05% от вземанията.

Просрочени към 30 септември 2015 г. са общо 34 договора, които дружеството е изброило подробно в междинния си доклад. Има такива, по които има направени десетки вноски и след това плащането е спряло, а при други има направена една вноска и плащането е спряло. Има просрочени вземания, купени през текущата 2015 г. Необслужвани вземания (със забава над 180 дни) с обща стойност при отпускане от 23,4 млн. лв.

ФЕЕИ АДСИЦ отчита печалба в размер на 156 хил. лв. за деветмесечието на 2015 г. спрямо печалба от 901 хил. лв. за същия период на 2014 г. Нетекущите вземания по търговски заеми намаляват до 15,9 млн. лв. към 30 септември 2015 г. спрямо 20,4 млн. лв. в началото на годината. Текущите задължения към 30 септември 2015 г. са за 12,8 млн. лв., а текущите активи за 3,95 млн. лв., или над 3 пъти по-малко.

През деветмесечието на 2015 г. ФЕЕИ АДСИЦ е платило наказателни лихви за 126 хил. лв. (спрямо 26 хил. лв. за същия период на 2014 г.), както и 563 хил. лв. редовни лихви по кредит към Европейската банка за възстановяване и развитие.

Брутната сума на вземанията и заемите към 30 септември 2015 г. (текущи и нетекущи) е 21,7 млн. лв. спрямо 23,4 млн. лв. година по-рано. Натрупаните обезценки са за 3,13 млн. лв. лв. към 30 септември тази година спрямо 1,4 млн. лв. година по-рано. През деветмесечието на 2015 г. е начислена призната загуба от обезценка на вземания за 617 хил. лв., която натежава върху финансовия резултат.

Към 30 септември 2105 г. ФЕЕИ дължи 657 хил. лв. дивиденти на акционерите си. През деветмесечието са изплатени дивиденти за 382 хил. лв., а към 30 септември 2014 г. дължимите дивиденти са били за 846 хил. лв. Дивидентите трябваше да бъдат платени до 31 декември 2014 г., но изплащането им се отлага няколко пъти.

Основни акционери към 30 септември 2015 г. са Енемона АД с дял от 37,28% (включително акции, заложени като обезпечение по репо-сделки), Интернешънъл Асет Банк АД с 25,66% и УПФ Бъдеще с 6,94%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във