Параграф22 Daily

§22 Новини

Първи решения на съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, че редовните ѝ заседания ще се провеждат във вторник от 9,30 часа.

Прието бе решение за упълномощаване на председателстващия Съдийската колегия, да упълномощи процесуалните представители от администрацията на ВСС с право да представляват Съдийската колегия на ВСС пред органите на съдебната и изпълнителната власт.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да предложи на Пленума на ВСС Красимир Шекерджиев – член на Колегия, да бъде избран за неин представител в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието. Предложението ще бъде внесено в заседание на Пленума на ВСС, насрочено за 5 октомври 2017 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет конституира постоянна Комисия по атестирането и конкурсите в състав от 17 члена. За участие в него са определени шестима членовете на Съдийската колегия - Атанаска Дишева, Вероника Имова, Даниела Марчева, Олга Керелска, Красимир Шекерджиев и Драгомир Кояджиков.

В състава на Комисията влизат също двама магистрати, избрани на основание чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт във връзка с § 84 от ЗСВ, от Пленума на Върховния административен съд на заседание на 19.09.2017 г. – съдия Александър Еленков и съдия Виолета Главинова.

С решение на Пленума на Върховния касационен съд от 12.07.2017 г., съгласно чл. 37, ал. 5 от ЗСВ, са избрани за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС 9 съдии. Съгласно него в КАК ще участват Анелия Маркова – съдия в Софийския градски съд, Бонка Янкова – съдия в Окръжен съд – Търговище, Бонка Дечева-Бакалова – съдия във Върховния касационен съд, Вяра Камбурова – съдия в Окръжен съд – Бургас, Деспина Георгиева – съдия в Окръжен съд – Варна, Иван Стойчев – съдия в Софийския апелативен съд, Иванка Шкодрова – съдия в Окръжен съд – Перник, Любка Андонова – съдия във Върховния касационен съд и Мариана Костова – съдия във Върховния касационен съд.

Мандатът на избраните от съдилищата членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС е едногодишен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във