Параграф22 Daily

§22 Новини

Расте броят на бързите производства, има подобрение по дела за корупция и за наркотици, отчитат от АП-Бургас

Ръст в броя на бързите производства и съществено подобрени показатели по корупционни и дела свързани с престъпления с наркотици, отчете днес Административният ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас прокурор Любомир Петров.

В Бургаската съдебна палата се проведе отчетното събрание на Прокуратурата, като на него гости бяха г-жа Елка Лазарова от ВСС, г-жа Мария Шишкова и г-н Николай Георгиев от ВКП. По време на събранието присъстваха и прокурори от Апелативна прокуратура-Бургас, административни ръководители на Окръжни и Районни прокуратури от бургаския район, директори на областни дирекции на МВР, а от името на Апелативен съд Бургас участие взе и г-жа Емилия Нашева.

Преди събранието да започне, прокурор Петров  и неговите заместиници – прокурорите Козарова и Григорова запознаха  представителите на медиите с данните и тенденциите, които са очертани в отчетния доклад за 2015 г.

Много съществено е увеличението на броя на бързите производства в апелативия район през 2015 г. - със 763 броя или с 40,82%, в сравнение с предходната година, каза Любомир Петров. Спрямо наблюдаваните през 2015 г. общо 25 054 бр. досъдебни производства, бързите производства съставляват 10.51 %, като за сравнение през 2014 г.  този процент е бил 7,32 %, а през 2013 г. -  6.00 %. Т.е. увеличава се чувствително не само броя, но и относителния дял на бързите производства, които са изключителен ресурс за ускоряване и поевтиняване на наказателния процес. Специално за региона на ОП-Бургас се постигна значителен ръст на бързите производства – от 1 245 през 2014г. на 2 206 бързи производства през 2015 г. Ръстът на увеличение е с близо 1 000 дела, което е изключителен резултат.

Петров определи като отлична  срочността на прокурорите от апелативния район при произнасянията по преписките - в срок до 1 месец са постановени общо 30 556 бр. прокурорски акта, което съставлява 99.82 % от общия брой актове по преписки.Подобрена е срочността на разследване на делата през последните две години. Особено съществено през последните две години е намалението на делата на производство, т.е. със срок на разследване над 1 година, в сравнение с 2013г. – над 6 пъти. В законовия срок са приключени общо 15 084 бр. досъдебни производства или 99,99 % от всички приключени производства. Само едно дело е извън законов срок, а за това ни критикуваха през миналата година. Много добра е и срочността при решаване на ДП от прокурорите - от решени над 12 000 ДП в срок над 1 месец са решени само 93 дела, т.е. под 1%.

Прокурор Петров добави, че броя на влезлите в сила оправдателни присъди е много нисък- намаление с 15 оправдателни присъди или с 14,71% спрямо 2014 г. и намаление с 12 оправдателни присъди или с 12,12% спрямо 2013 г. През 2015 г. са оправдани общо 109 лица, което е 2% от общо осъдените/санкционирани през годината 5 290 лица /, за 2014 г. са оправдани  2,37 %, а през 2013 г. - 2,55%. Запазва се тенденцията, констатирана и в предходната година за намаление на относителния дял на лицата, по отношение на които са постановени оправдателни актове, спрямо предходните години, като показателите през последните 3 години са сходни и се движат между 2 и 2,5%.

Отчита се и намаление на относителния дял на оправданите лица, с влезли в сила оправдателни присъди през 2015 г. /87 лица/ спрямо всички лица с постановен окончателен съдебен акт /5 116 лица/ - 1,7%, срещу 2,01% за 2014г. и 2,11% за 2013г. Като цяло може да се заключи, че около и под 2% оправдателни присъди е отличен резултат за една демократична правна система.

Петров определи като съществено подобрени  резултатите по може би най-важните дела, тези за корупционни престъпления през 2015г. – повече наблюдавани досъдебни производства, повече новообразувани, приключени и решени досъдебни производства, повече осъдени лица /40/ – два пъти повече в сравнение с предходната година. За тези много добри показатели очевидно са допринесли ред съвещания на апелативно ниво, касаещи делата за корупционни престъпления и оказването на методическа помощ от страна на АП-Бургас на окръжните прокуратури по този вид дела.

Съществено са и подобрени показателите и по делата за престъпления, свързани с наркотични вещества и прекурсори – много повече наблюдавани досъдебни производства /ръст с 40,19%/, повече новообразувани /ръст с 43,39%/, повече приключени /ръст с 35,14%/ и внесени в съда дела /ръст с 12,05%/, повече осъдени лица с влязла в сила присъда /ръст с 18,01%/, много нисък процент на върнати от съда дела /1,85%/, много нисък процент на оправдани лица /1,84%/. За тези също много добри показатели очевидно са допринесли ред инициативи на Кмета на община Бургас, ОД на МВР-Бургас и прокуратурите в Бургас, относно престъпленията свързани с  наркотични вещества, включващи полицейски патрули около училищата, поставяне в тях и около тях на камери, на кутии за сигнали, изнасяне на лекции от прокурори във всички училища, изготвяне на бланки на декларации за съгласието на родители и ученици, последните да бъдат проверявани за употребата на наркотици и др.

Съществено е подобрена дейността по протестите, вследствие и на издадено през отчетната година подробно указание на адм. ръководител на АП-Бургас в няколко насоки, като вече не се допускат бланкетни протести или ако такива обективно е следвало да се изготвят, поради забавяне на мотивите на съдебните актове, то своевременно са подавани допълнителни мотивирани изложения по първоначалните протести. За това през 2015г. се отчита и повишение на показателите - протестите срещу изцяло и частично оправдателни актове на съда са общо 97 протеста, от които разгледани 59 протеста, от които уважени 19 протеста или 32%, за 2014 г. - 19%, за 2015 г. - 15%.

Подобрена е и дейността  по чл.83а-е от ЗАНН. Внесени в съда са 15 мотивирани предложения по чл.83б от ЗАНН срещу 15 юридически лица с констатирана облага в общ размер от 3 921 852 лв. /за 2014 г. - 12 срещу 12 ЮЛ с констатирана облага в общ размер от 2 092 126 лв./. Постановени са 7 първоинстанционни решения, с които предложенията на прокуратурата са уважени. Влезли в сила през 2015 г. са 7 решения срещу 6 юридически лица с размер на облагата и размер на постановената санкция -  2 244 171,88 лв. /през 2014 г. са влезли в сила 3 съдебни решения срещу 3 ЮЛ при размер на облагата и наложени санкции от 54 605,2 лева/. Размерът на санкциите е нарастнал 40 пъти, в сравнение с предходната година.

Съществено подобрена през последните две години е дейността по Надзора за законност относно предложенията по реда на чл. 145 ал.1 т. 6 от ЗСВ. Общият брой подадени предложения през 2015г. е 159 срещу 150 за 2014 г. и 48 за 2013 г. В сравнение с 2014 г. увеличението е с 6%, а в сравнение с 2013 г. - с 231.25%. При това само 5 от предложенията не са уважени или 3,14%. Подадените протести по надзора през отчетната година са 46 срещу са 11 за 2014 г., а за 2013 г. - 32. В проценти увеличението в сравнение с 2014 г. е 318.18 %, в сравнение с 2013 г. е 43.75%. При това само 1 протест не е уважен.

Активизирана е и дейността по гражданско-съдебния надзор. През отчетния период прокурорите в апелативния район са предявили общо 86 иска, срещу 53 за 2014 г. и 37 за 2013 г. Следователно, през отчетната 2015 г. броят на предявените искове е значително завишен спрямо тези от предходната година – с 61.6 %, а за сравнение – през 2014 г. е било налице увеличение с 43.2 %.

Традиционно на високо ниво е дейността по изпълнение на наказанията. От получените за изпълнение през 2015 г. общо 2 732 бр. съдебни акта, са изпратени за изпълнение или са приключени с мотивирани резолюции за непривеждане в изпълнение преписките по общо 2 696 бр. или 98.7%. От общо 2 696 бр. изпратени за изпълнение съдебни актове, по които прокурорите са работили през 2015 г., са приведени в изпълнение с получено уведомление за реално започнало изпълнение на наказанието общо 2 444 бр. съдебни акта или 90.7 %. За сравнение през 2014 г. реално са били приведени в изпълнение 88.8% от съдебните актове, а през 2013 г.-86.9%. От гореизложените цифрови данни е видно, че се констатира непрекъснато подобряване на срочността в дейността на органите по изпълнение на наказанията, като резултат от реално и непрекъснато осъществяваният контрол от страна на органите на прокуратурата.

Активна бе и контролно-ревизионната дейност в апелативния район. Апелативна прокуратура – Бургас през 2015 г. е извършила 21 бр. комплексни и тематични ревизии и проверки. През годината извършихме планираните ежегодни ревизии на трите окръжните прокуратури от апелативния район по всички видови надзори, включително и на административно-ръководната дейност, като резултатите от тях бяха отразени в подробни доклади. От своя страна окръжните прокуратури извършиха цялостни ревизии на районните си прокуратури, също по всички надзори. В докладите от ревизиите, освен положителните констатации, се сочат допусканите слабости в работата и се дават конкретни указания за преодоляването им. Освен горепосочените ревизии и проверки, прокурорите от Апелативна прокуратура – Бургас извършиха 42 бр. тематични по своя характер проверки по Плана на Апелативна прокуратура – Бургас за 2015 г. по всички надзори, които са приключени с доклади за резултатите от тях, които доклади се изпращат на окръжните прокуратури от района ни за съобразяване с констатациите и отправените препоръки.

Съществено е подобрена дейността по медийната политика на АП-Бургас, като през 2015 г. са изготвени 52 прессъобщения и организирани 6 брифинга, като до медиите бе сведена информация за дейността на разследващите органи и прокуратурата по дела с висока обществена значимост и интерес, включително за корупционни престъпления, по дела със задържани лица и резултатни дела, по които извършители на престъпления са осъдени за деянията си. Проведе се и инициативата „Ден на отворените врати“, с изнасяне на лекции пред студенти, ученици и граждани от прокурор при АП-Бургас. 

Според Петров,  се наблюдава  ръст в броя на върнатите дела /с 26 върнати дела повече, в сравнение с 2014 г., но пък спад с 46 върнати дела, в сравнение  с 2013 г./. Завишен е и процента на върнатите за допълнително разследване дела от съда, за целия апелативен район с около 1% в сравнение с предходната година, но показателя е сходен с 2013 г. /4,77% за 2015 г., срещу 3,53% за 2014 г. и 4,63% за 2013 г./. „Сравнително висок е процента на върнатите дела на ОП-Ямбол – 22%. Завишение с 1% на върнатите дела не е много тревожен резултат, но ние набелязахме съответни мерки, като проведохме съвещание със съдиите от АС-Бургас по темата, а предстои съвсем скоро и да издадем указание на апелативно ниво, относно обвинителните актове и върнатите дела“.

Петров съобщи, че е налице тенденция на намаление в броя на приключените разследвания през последните три години, като за сравнение с 2014 г. намалението е с 1 885 приключени ДП или с 11,11% - съществено намаление, което сочи на известни проблеми при разследващите органи, най-вече поради непълен щат и напуснали разследващи полицаи през годината.

„Тези проблеми при разследващите полицаи и по-малкото приключени разследвания от тях, обективно са довели до намаление на решените от прокурорите през годината досъдебни производства с 950 бр. дела в сравнение с решените през предходната 2014 г. или спад  с 4.74 %. Също така и до намаление на внесените в съда досъдебни производства през 2015 г., като се констатира сериозен спад в броя на внесените обвинителни актове със 960 бр. или с 30,77 %  към 2014 г., но пък при споразуменията и предложенията по чл.78 а от НК има положителен ръст на внесените дела. Съответно всичко това е довело и до спад на осъдените и санкционирани лица, като през 2015 година с влязъл в сила съдебен акт са осъдени и санкционирани 5029 лица /за 2014 г. - 7 177 лица, а за 2013 г. - 6 217 лица/. Въобще по-малкото приключени разследвания от разследващите полицаи, както казах поради многото напуснали през годината разследващи полицаи и незапълнен щат, съвсем резонно са довели до по-малко решени дела, внесени в съда дела и осъдени лица. Така, че тези сравнително негативни показатели са обективно обусловени и са предпоставка за усилена работа през 2016г. за подобрение на тези резултати. Впрочем ръководството на ОД на МВР-Бургас набеляза мерки в тази насока, като вече се проведе един конкурс за разследващи полицаи, започва и втори конкурс и се надяваме в близко време свободния щат на разследващите полицаи да се запълни, което несъмнено ще доведе до повече приключени разследвания от тях и повече внесени в съда дела“, каза Петров.

Той определи 2015 година като успешна и благодари на всички прокурори и служители за положения труд, благодарение на който е постигнат значителен напредък в работата на магистратурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във