Параграф22 Daily

§22 Новини

Решение на петчленка на ВАС по административно дело

<!-- TITLE - END -->С решение № 266/09.01.2018г., постановено по адм.д. № 13013/2017г. Петчленен състав на ВАС, Първа колегия отмени решение на ВАС, Първо отделение, с което е отменена Наредба за изменение и допълнение (НИД) (обн. Д.В. бр.76/30.09.2016 г.) на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2014 – 2020 г.

В решението на петчленният състав е прието, че в процедурата по приемането на оспорената НИД на Наредба № 9 от 2015 г. са спазени изискванията по чл.26, ал.2, и чл.28, ал.1 от ЗНА и не е налице приетото от тричленен състав на ВАС нарушение на административнопроизводствените правила по приемането на НИД на Наредба №9 от 2015г. Проектът на НИД, заедно с доклада на зам.министъра на земеделието и храните са публикувани на интернет страницата на МЗХ, сега МЗХГ на 22.08.2016г. и на Портала за обществени консултации, като е даден 14-дневен срок на заинтересованите страните за предоставяне на становища и предложения.

Комитетът за наблюдение на ПРСР няма задължение да участва в производствата по издаване на подзаконови нормативни актове, тъй като това не е предвидено в ЗНА, АПК и в Постановление № 79 на МС от 10.04.2014г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г.

Не е допуснато и нарушение на процедурата по вземане на неприсъствено решение от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020г. относно гласуването на критерии за подбор, тъй като в чл.17, ал.3 от Постановление №79 на МС изрично е предвидена възможност за приемане на неприсъствено решение, с изключение на решенията по чл.11, ал.1, т.13 и т.14. Неприсъственото решението на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020г., обективирано в протокол от проведена писмена процедура, с което е прието предложените от Управляващия орган на ПРСР допълнения и изменения на критериите за оценка на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделско стопанства” от ПРСР /2014-2020/, свързани с напояване на земеделските стопанства, представлява решение по смисъла на чл.11, т.1 от ПМС №79 за изменение на критерии за подбор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във