Параграф22 Daily

§22 Новини

Решения на Административен съд – Ловеч

С Решение № 39 от 12.03.2018 г., постановено по административно дело № 406/2017 г. по описа на съда, тричленен състав на Административен съд – Ловеч е отменил чл. 106, ал. 2, т. 2 и чл. 118, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Луковит.

В мотивите си съдът е приел, че оспореният от Окръжна прокуратура – Ловеч текст от Наредбата е приет при съществени нарушения на специалните административнопроизводствени правила, в несъответствие с разпоредбите на ЗОбС, ЗОАРАКСД и Конституцията на Република България, поради което следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

С определение, постановено в закрито съдебно заседание на 09.03.2018 г., тричленен състав на Административен съд – Ловеч е прекратил производството по адм. дело № 22/2018 г. по описа на съда поради оттегляне на подзаконовия нормативен акт в протестираната му част.
За да прекрати производството по делото, съдът е приел, че Общински съвет – Ябланица е отменил оспорения с протеста текст на чл. 21, ал. 1, т. 10 от Правилника, и той вече не съществува в правния мир. С последното за Окръжна прокуратура Ловеч е отпаднал правния интерес от търсената защита, тъй като е постигнато целеното с протеста привеждане на местния нормативен акт в съответствие с разпоредбите на ЗМСМА и Закона за публичните финанси.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във