Параграф22 Daily

§22 Новини

Решения по дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи изслушването на Даниела Красимирова Тошева – съдия в Софийския районен съд, във връзка с образуваното срещу нея по предложение от 11.07.2017 г. на Стефан Милев – изпълняващ длъжността „административен ръководител – председател“ на Софийския районен съд, дисциплинарно производство.

Съдия Тошева не се яви днес пред Съдийската колегия, като представя болничен лист. Тя бе представлявана от адвокат Цветана Чуклева, която съобщи пред Съдийската колегия желанието на съдия Тошева да се яви и да бъде изслушана, заедно със защитника ѝ.

Разглеждането на дисциплинарното дело е отложено за заседанието на Съдийската колегия на 18.09.2018 г., за което съдия Тошева е уведомена чрез своя адвокат.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, наложи на Емилиян Любенов Лаков – съдия в Софийския районен съд, дисциплинарно наказание „забележка“ за извършени нарушения по чл. 307, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ по направеното предложение от ИВСС, за периода 31.10.2016 г. до 10.01.2017 г. Решението е прието с 9 гласа „за“, а петима гласуваха „против“.

С решение по протокол № 19/12.06.2018 г. Колегията прекрати на основание чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт дисциплинарното производство срещу Емилиан Лаков – съдия в Софийския районен съд, в частта относно допуснато от него бездействие в период 2011 г. – 31.10.2016 г.

Дисциплинарното дело е образувано по предложение на Инспектората към ВСС и на председателя на Софийския градски съд.

С 13 гласа „за“ и нито един против Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подкрепи предложението на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ и не образува дисциплинарно производство срещу Даниела Георгиева Дончева, по направеното предложение от председателя на Върховния касационен съд, в частта, за констатирани нарушения в дейността ѝ в качеството на административен ръководител – председател на Софийския апелативен съд, изразяващи се в издадени от нея заповеди № А-1168/27.09.2017 г. и № А-1198/04.10.2017 г. без фактическо и правно основание за преразпределяне на дела на докладчици, различни от първоначално определените чрез системата за електронно разпределение на случаен принцип, утвърждаване на Вътрешни правила за случайно разпределение, съдържащи несъответствия с правилата на Единната методика за приложението на принципа за случайно разпределение на делата на ВСС, както и действия в противоречие с чл. 85, ал. 3, т. 1, връзка с чл. 104, ал. 2, вр. чл. 106, ал. 1 от Закона за съдебната власт, и правомощието на Общото събрание на съдиите на САС, поради изтичане на шестмесечния срок по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

С 12 гласа „за“ и 1 глас „против“ Колегията подкрепи предложението на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ да не се образува дисциплинарно производство по направеното предложение от председателя на Върховния касационен съд за налагане на дисциплинарно наказание на Даниела Георгиева Дончева – председател на Софийския апелативен съд, за твърдяното нарушение по чл. 307        ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт, изразяващо се в издаване на Заповед № А-1169/27.09.2017 г., поради изтичане на шестмесечия срок по чл. 310, ал. 1 във връзка с ал. 3, изречение второ от ЗСВ.

Съдийската колегия с 3 гласа „за“ и 10 гласа „против“ не подкрепи даденото от комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ становище, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, да образува дисциплинарно производство по направеното предложение от председателя на ВКС за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ на Даниела Дончева – председател на САС, в частта, относно действието по издаване на заповед № А-1169/27.09.2017 г., при описаните в предложението обстоятелства, за нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ.

Искането за образуване на дисциплинарно производство срещу Даниела Дончева като председател на Апелативен съд – София, бе обсъдено от Съдийската колегия, без участието на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, който си направи отвод като вносител на предложението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като взе даденото от комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ становище, не образува дисциплинарно производство по предложение на председателя на Софийския районен съд, в частта относно допуснато бездействие от страна на Атанас Атанасов Додов – съдия в Софийския районен съд, от датата на обявяване за решаване до 26.04.2017 г. по 44 граждански дела, всички по описа на СРС, поради наличие на друго дисциплинарно производство за същото дисциплинарно нарушение.

Колегията не образува дисциплинарно производство по предложението на председателя на СРС, в частта относно допуснатото бездействие от страна на Атанас Додов – съдия в СРС, от 26.04.2017 г. до 12.12.2017 г. по 18 граждански дела, всички по описа на СРС, поради изтичане на шестмесечния срок по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ.

Колегията не образува дисциплинарно производство по предложението на председателя на СРС, в частта относно допуснатото бездействие от страна на Атанас Додов – съдия в СРС, от датата на обявяване за решаване, респективно датата на изтичане на срока по чл. 131 от ПГК, до 12.12.2017 г. по 21 граждански дела, всички по описа на СРС, поради изтичане на шестмесечния срок по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ.

С 11 гласа „за“ и нито един глас против, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, Съдийската колегия образува дисциплинарно производство по останалата част от предложението на председателя на СРС, за налагане на дисциплинарно наказание на Атанас Додов – съдия в СРС. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ е избран чрез жребий дисциплинарен състав: Драгомир Кояджиков и Стефан Гроздев – членове, и Боян Новански – председател и докладчик.

С 10 гласа „за“ и нито един против Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Атанас Додов – съдия в Софийския районен съд, по предложение на председателя на СРС от 18.06.2018 г., за извършени дисциплинарни нарушения, изразяващи се в системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони, бездействие, което неоправдано е забавило производствата по разпределени му за разглеждане граждански дела и е довело до уронване престижа на съдебната власт. В справка към него са посочени 21 броя граждански дела, образувани в периода месец октомври 2017 г. – месец април 2018 г., по искане за разкриване на банкова тайна по чл. 32, ал. 6 от Закона за кредитните институции, което е съществено неспазване на предвидения в чл. 62, ал. 7 от ЗКИ срок. Предложението съдържа и данни, че за периода от месец януари 2018 г. до месец май 2018 г., съдия Додов не е проверил и предал в деловодството на съда протоколите от проведени през посочения период открити съдебни заседания по 51 броя граждански дела.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ е избран чрез жребий дисциплинарен състав: Цветинка Пашкунова и  Атанаска Дишева – членове, и Боряна Димитрова – председател и докладчик.

Срещу съдия Додов се води и дисциплинарно дело № 14/2017 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на председателя на Районен съд – Гоце Делчев, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Костадин Димитров Попов – съдия в Районен съд – Гоце Делчев. Тя е издадена в изпълнение на препоръки от извършена проверка от Инспектората към ВСС по сигнал, подаден на 23.11.2017 г.

Към настоящия момент в Районен съд – Гоце Делчев не е постъпила жалба от съдия Попов против заповедта. Предвид това Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ приема, че заповедта на председателя на съда е влязла в сила и следва да се внесе за разглеждане в заседание на Съдийската колегия, с оглед приемането на решение за прилагането ѝ към кадровото дело на съдията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във