Параграф22 Daily

§22 Новини

Решения по дисциплинарки на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет със 7 гласа „против“ и 2 гласа „за“  не образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във Върховния касационен съд.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство е направено от председателя на Върховния касационен съд за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 ЗСВ – системно нарушаване на процесуалните срокове, както и допуснати действия или бездействия, които неоправдано забавят производството.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 231, ал. 1, пр. 2 от ЗСВ, възстанови Николай Стефанов Стефанов на длъжност „съдия“ в Районен съд – гр. Русе, поради приключило срещу него с окончателно решение наказателно производство по ДП № 41/2015 г., по описа на СГП-СЗППИМ и оправдателна присъда, считано от датата на вземане на решението.

С решение на ВСС по протокол № 10/05.03.2015 г. Николай Стефанов е временно отстранен от длъжността „съдия“ до приключване на наказателното производство срещу него.

Съдийската колегия изпрати на Комисия „Бюджет и финанси“, молбата на Николай Стефанов, в частта за заплащане разликата между получаваното възнаграждение по чл. 230, ал. 3 и пълния размер на трудовото му възнаграждение за периода на отстраняване.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, отмени наложеното със заповед № РД-93/22.12.2017 г. на Цветанчо Трифонов – председател на Районен съд – Козлодуй, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Адриана Георгиева Добрева – съдия в Районен съд – Козлодуй.

Според Комисията по дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС основание за отмяна заповедта на административния ръководител на Районен съд – Козлодуй е издаването ѝ в нарушение на административнопроизводствените правила.

Заповедта на административния ръководител, ведно с решението на Съдийската колегия на ВСС ще бъдат приложени към кадровото дело на съдия Добрева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във