Параграф22 Daily

§22 Новини

Санкционираха такси-превозвач, емитираща свой конкурент

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК (имитация) от страна на „Конкурент АТ“ ООД и наложи имуществена санкция в размер на 4720, 00 лева – 8% от общия оборот на дружеството за 2014 г.

Комисията установи, че „Конкурент АТ“ ООД поставя на таксиметровите си автомобили стикери с изображения, които са изключително сходни с тези на „За едно евро“ ООД, което дружество (подател на искането) е дългогодишен участник на пазара на таксиметрови услуги в гр. София. Сходният външен вид на такситата на „Конкурент АТ“ ООД може да въведе в заблуждение потребителите относно реалния превозвач, което е в ущърб на конкурента „За едно евро“ ООД.

При направена съпоставка на доказателствата, представени от ИА „Автомобилна администрация”, и предоставения от дружеството снимков материал, е видно, че стикерите, поставени на таксиметровите автомобили, преминали годишни технически прегледи през 2014 г., имат различен външен вид в сравнение с този, представен с писма вх. № към КЗК 200/03.06.2015 г. и вх. № към КЗК 200/29.07.2015 г. Липсват важни отличителни елементи като надписа „1 ЕВРО”, изписването на телефонен номер 9 626 622, използваната форма на печат и надпис на „ЗА ЕДНО ЕВРОпейско ТАКСИ” и др.

КЗК счита, че поведението на „Конкурент АТ” ООД е тенденциозно и умишлено. Дружеството отказа да представи, многократно изискания от КЗК, снимков материал на облепените със стикери таксиметрови автомобили във вида, в който същите осъществяват дейност „таксиметров превоз на пътници” от началото на осъществяване на дейността си, възпрепятства комисията при упражняване на възложените й от закона правомощия за установяване на фактите и техния анализ при извършване на проучване по образуваното пред нея производство.

Изисканата информация е съществена с оглед установяване от страна на КЗК на фактите, свързани с евентуално извършено нарушение от „Конкурент АТ” ООД на разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, предвид изложените в искането на „За едно евро” ООД твърдения.

Поради изложените по-горе мотиви, КЗК приема за тежко извършеното нарушение на задължението за предоставянето на пълна, точна, достоверна и незаблуждаваща информация съгласно нормата на чл. 47, ал. 5, във връзка с чл. 46 от ЗЗК от страна на „Конкурент АТ” ООД.

Видно от предоставения от дружеството Годишен финансов отчет за приходи и разходи за 2014 г. – нетните приходи от продажби на „Конкурент АТ” ООД за 2014 г. са в размер на 59 000 (петдесет и девет хиляди лв.)

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 100, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗЗК, във връзка с чл. 47, ал. 5 от ЗЗК, Комися за защита на конкуренцията

Р Е Ш И:

1. Налага имуществена санкция в размер на 590.00 лв. (петстотин и деветдесет лв.) на „Конкурент АТ” ООД, ЕИК:201683750, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Студентски, ул. „Проф. Атанас Иширков” № 1, за неизпълнение на задължението за съдействие по преписка № КЗК-200/2015 г., която представлява 1 (един) % от общия оборот на „Конкурент АТ” ООД за 2014 г.

2. Определя 7 (седем) дневен срок, в който „Конкурент АТ” ООД, ЕИК:201683750, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Студентски, ул. „Проф. Атанас Иширков” № 1, да изпълни задължението си за съдействие и предоставяне на пълна, точна, достоверна и незаблуждаваща информация по преписка КЗК- 200/2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във