Параграф22 Daily

§22 Новини

Шефът на ВАС предлага създаването на трета колегия – касационна

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев предлага създаването на Трета колегия в съда. Предложението ще бъде обсъдено на Пленум на ВАС, който ще се проведе в понеделник, научи "Правен свят". В писмо до всички съдии Колев излага няколко аргумента в подкрепа на идеята си.

Тъй като в проекта за изменение на Конституцията текстът за подсъдността на делата, разглеждани от ВАС като първа инстанция, остава непроменен, се налагало намирането на алтернатива за решаване на проблема с натовареността на съда. Така се оформила идеята за създаването на Трета колегия. По информация на "Правен свят" ръководството на ВАС иска това да бъде касационна колегия.

В писмото си до съдиите Колев казва, че въпросът дали да бъде създадена колегия е от компетентността на Пленума на ВАС. А приемането на едно такова решение би обосновало искане на председателя на съда до Висшия съдебен съвет за увеличаване на щатната численост на ВАС.

Отделно от това ще се обсъдят възможности за редуциране на щатни бройки в администрацията и трансформирането им в магистратски и за прехвърлянето на свободни щатни бройки за съдии от "малките" административни съдилища във върховната инстанция. Така, според Колев, индивидуалната натовареност на магистратите ще намалее.

Същевременно председателят на ВАС твърди, че създаването на Трета колегия ще направи възможно формирането на поименни постоянно действащи петчленни състави. Това, от своя страна, ще тушира критиките на Европейската комисия към ВАС за начина на формиране на петчленните състави.

"Съставянето на поименни петчленни състави при настоящата организация на работа би продължило съществуващата практика за замяна на един член на съдебния състав с друг и непрестанните прекъсвания на съдебните заседания за подмяна на членове на съдебния състав, взели участие в първоинстанционното производство, и би обезсмислило подобна организация", пише още Колев.

Попълването на третата колегия ще бъде на доброволен принцип. Все пак председателят на ВАС предлага това да става по старшинство. Ако някой съдия не иска да бъде преместен в новата структура, той трябва да заяви това писмено. На онези, които се съгласят, ще бъде предоставена възможност да изберат "поне отчасти" материята, която разглеждат.

По непотвърдена информация за председател на трета колегия ще бъде предложен Георги Чолаков.

В становище до председателя на ВАС от името на всички съдии от Пето отделение, Марина Михайлова изразява несъгласие с идеята. Тя изтъква, че създаването на трета колегия не намира законова опора нито в ЗСВ, нито в АПК. "Критиките при определянето на 10 съдии, които да обобщават практиката на ВАС, ще бъдат огромни, както сред страните по делата и юридическите среди, така и в обществото. Освен това липсват критерии, по които да се определи кои съдии ще бъдат включени в тази колегия. Старшинството не е и не може да бъде единственият критерий", изтъква съдия Михайлова.

Същевременно магистратите от Пето отделение предлагат друг вариант за сформирането на постоянни петчленни състави. Най-напред при разпределението да се изключват съдиите от отделението, чиито тричленен състав е постановил първоинстанционното решение. Така ще се постигне еднакво натоварване за всеки съдия от ВАС по отношение на петчленните състави; няма да участват магистрати от отделението, което е постановило оспореното решение и по този начин се гарантира обективно и безпристрастно решение; не на последно място – ще бъде изпълнено европейското изискване, което и сега съществува в Съда на ЕС в Люксембург, където има постоянни тричленни и петчленни състави.

"По този начин ще изпълним и изискванията на ЕК, която никога не е определяла начина на решаване на процесуалните въпроси в държавите-членки", пише още съдия Михайлова.

В тази връзка тя отправя и няколко въпроса към ръководството на съда - настоява магистратите да бъдат запознати с писменото становище на ЕК относно обсъжданите структурни промени във ВАС и на какво основание и по какъв повод Еврокомисията е постановила изисквания към съда. Не става ясно откъде е информацията за тези изисквания.

Накрая съдия Михайлова заявява, че сега е моментът да се иска изменение на чл.125, ал.2 от Конституцията, според който ВАС се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона.

Опасенията, изразени от съдиите от Пето отделение – че 10 съдии ще обобщават цялата практика на ВАС, се споделят и от други съдии, които добавят, че така може да се получи съд в съд. Освен това отправят и въпроса на какви критерии трябва отговаря съдия във ВАС, за да работи в третата колегия, защото само натрупаният стаж е недостатъчно.

Така или иначе тази идея предстои да бъде обсъдена на Пленума в понеделник. Тогава вероятно ще стане ясно и дали сред съдиите във ВАС има желаещи да бъдат номинирани за инспектори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във