Параграф22 Daily

§22 Новини

Сигнал на съдия от СГС във връзка с неравномерната натовареност

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди и прие за сведение сигнал на Любомир Василев – съдия в Софийски градски съд, за съществуващия в СГС и СРС проблем с неравномерното разпределение на натовареността на магистратите.

Членовете на Колегията дискутираха направеното и конкретни нови мерки, предлагани от Комисията по правни и институционални въпроси, Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия и Комисията по управление на собствеността. Обърнато бе внимание, че предложените с внесения в Народното събрание ЗИД на ЗСВ промени в подсъдността на определени дела, ще допринесе за решаване на проблема с натовареността. Те засягат между 40% и 60% от гражданските дела, които се разглеждат в СГС и Софийския районен съд. След анализ на постъпленията на делата за 2017 г. и предвид установените свободни длъжности „съдия“ в страната, ще бъдат направени предложения за преместване на незаети длъжности „съдия“ от съдилища в страната в Софийския градски съд, както и за разкриване на нови щатни длъжности. Предстои обявяване на конкурси за назначаване на магистрати в окръжните съдилища, които ще дадат възможност за решаване на проблема с натовареността.

Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ предлага да се проведе среща между ръководствата на Върховният касационен съд и СГС, на която да се обсъди възможността съдиите от Софийския градски съд да заседават в предоставени за ползване на ВКС съдебни зали. В тази връзка Комисията по управление на собствеността е проучила възможностите за преместване на органи на съдебната власт, помещаващи се в Съдебната палата, в други съдебни сгради. Установено е наличие на свободни кабинети в сградата на СРС на бул. „ Ген. Скобелев“ и в сградата на съда на бул. „П. Евтимий“.

Членовете на Съдийската колегия предлагат ръководството на СГС и Общото събрание на съда да оптимизират работата на неговите първоинстанционни и въззивни отделения. Отбелязано бе, че към момента в СГС съществуват незаети щатни длъжности, за които не се инициира откриването на конкурс, защото съдът не разполага с работни места за тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във