Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдебните инспектори с опция за по-висока длъжност след края на мандата

След приключване на мандата на инспекторите към Висшия съдебен съвет, те да може да бъдат възстановени на по-висока длъжност от заеманата преди избора им. Такова
предложение за промени в Закона за съдебната власт правят депутатите Емил Димитров (ВМРО) и Данаил Кирилов (ГЕРБ). То е внесено между първо и второ четене
на проекта на изменения на съдебния закон, които бяха внесени преди около месец, сочи  - Lex.bg.

Двамата депутати предлагат в ал. 2 на чл. 50 от ЗСВ да се запише, че ако молбата за възстановяване на по-висока длъжност не бъде приета от съответната колегия на
ВСС, главният инспектор и инспекторите се връщат на длъжността, заеманата преди избора.

От няколко години депутатите се опитват да вкарат в съдебния закон текстове, които да осигурят кариерни бонуси за членове на Висшия съдебен съвет и за инспекторите. Предложенията обаче срещаха сериозен отпор от представители на съдебната власт като основният мотив беше, че така се заобикаля конкурсното начало.

Сега депутатите се мотивират с нарасналите изисквания към Инспектората към ВСС, залегнали в Конституцията и ЗСВ. Те имат предвид новите правомощия на този орган
– проверките за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Наред с това с последните изменения на Закона за защита на личните данни бе въведено още едно правомощие на ИВСС, а именно да следи да спазването на Общия регламент за защита на данните (GDPR) в съдебната власт.

„Новите задължения и увеличаващите се изисквания към Инспектората, съответно към главния инспектор и инспекторите, не кореспондират изцяло със сега действащата разпоредба на чл. 50 ЗСВ. За да може да се гарантира успешното реализиране на посочените правомощия на ИВСС, следва да се създаде механизъм, който да
гарантира избора на съдии, прокурори и следователи, които притежават високи професионални и нравствени качества. За да се привлекат такива магистрати, те
следва да имат възможност за професионално кариерно развитие, като това би могло да се постигне с предложеното изменение на чл. 50 ЗСВ. Привличането на съдии,
прокурори и следователи с доказани високи професионални и морални качества е предпоставка за осъществяване на ефективната дейност на Инспектората.

Предлаганото възстановяване на длъжност с една степен по- висока от заеманата преди избора – ал. 1 на чл. 50, не е задължение, а възможност, която зависи от
решението на съответната колегия“, мотивират се Димитров и Кирилов. Така, според тях, дейността на главния инспектор и на инспекторите ще бъде оценена при решаването на въпроса на коя длъжност да бъдат възстановени – на по-висока или на предишната. „При положително такова решение, не е необходимо да се атестират възстановените на по-висока от заеманата преди избора длъжност, тъй като с факта на възстановяването на по-висока длъжност те са повишени в длъжност, т. е. получили са оценка за работа си“, казват още двамата народни представители.

Според тях възможността да се върнат на по-висока длъжност ще мотивира инспекторите да работят пълноценно за постигане на поставените цели. „Предложението цели привличането в състава на ИВСС на мотивирани съдии, прокурори и следователи, притежаващи висок професионализъм, за които работата в този орган не би отнела възможността за кариерно развитие. Най-важното значение на предлаганите изменения е, че тази възможност представляват начална гаранция за пълноценно и еднакво по обем упражняване на правомощията на главния инспектор и на инспекторите през целия им мандат“, казват още Димитров и Кирилов.

Друго тяхно предложение е колегията да може сама да промени оценката от атестацията на магистратите, без да е задължително да я връща на комисиите по атестирането и конкурсите за определяне на нова такава. А заинтересованият магистрат ще може да обжалва решението на съответната колегия пред тричленен състав на ВАС, като решението е окончателно.

И още – всички решения на кадровия орган, без тези по дисциплинарните производства и за приемане на подзаконови нормативни актове, ще се гледат на една инстанция във ВАС. Хамид Хамид (ДПС) също има свое предложение – да отпадне забраната в тричленните състави в окръжните съдилища по въззивни дела да участва само един командирован
магистрат. Това на практика означава, ако бъде прието изменението, че могат да бъдат и двама. Ограничението в тези състави да има само един младши съдия
остава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във