Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС поиска сформиране на работна група за разширяване компетентността на военните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да се изпрати писмо до Данаил Кирилов – министър на правосъдието, с молба да бъдат извършени във възможно най-кратък срок всички необходими законови действия по изпратените от Пленума на ВСС с писмо от 6 ноември 2018 г. предложения за законодателни изменения за реформа във военното правораздаване.

С решение по т. 75 от Протокол № 27/01.11.2018 г. на Пленума на ВСС, е прието обобщението на постъпилите становища от Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Прокуратурата на Република България във връзка с предложения за реформа във военното правораздаване да бъдат предоставени на Министерството на правосъдието.

С новото писмо СК на ВСС ще отправи искане да бъде сформирана целева работна група по конкретните предложения и след обсъждане те да бъдат внесени чрез Министерски съвет в Народното събрание. С тях се цели законодателни изменения относно разширяване на компетентността на военните съдилища, респективно увеличаване на обема на делата, които те разглеждат, и постигане на оптимална натовареност на тези органи на съдебната власт.

За какво става дума?

- Нови законодателни изменения, свързани с промени в подсъдността на някои дела и разширяване на компетенциите на военните магистрати предлагат съдиите от военните съдилища. Те са мотивирани от необходимостта от увеличаване на натовареността им, която рязко намалява през последните години, както и нуждата от облекчаване на натовареността на общите съдилища у нас.

На първо място магистратите предлагат изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които престъпленията, извършени от всички служители в системата на националната сигурност да преминат в компетенциите на военните съдилища. Предложено е още на военните съдилища да са подсъдни дела за престъпления, извършени от граждански лица, когато обект на посегателството е личността на лице, служещо в органи на силите от системата за национална сигурност при изпълнение на служебните му задължения.

Военните магистрати предлагат към тях по подсъдност да преминат и престъпленията с предмет имущество на Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Държавната агенция "Национална сигурност", Държавната агенция "Разузнаване" и Националната служба за охрана.

Изменени в Административно-процесуалния кодекс (АПК) предлагат също така военните магистрати. Според тях, няма пречка уволненията на военнослужещи, жалбите срещу наложени дисциплинарни наказания, с изключение на жалбите срещу актовете на министъра на отбраната, да са от тяхната компетентност. Промени се предлагат и в Закона за административните нарушения, като според военните магистрати, наказателното постановление и електронният фиш срещу военнослужещите също трябва да се обжалват пред тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във