Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС повиши двама административни съдии във ВАС

По предложение на Комисията по атестирането и конкурсите Съдийската колегия на Висшият съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт повиши, по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/25.02.2016 г. конкурс двама административни съдии.

Весела Орлинова Павлова – съдия в Административен съд – София-град, и Емилия Йорданова Иванова – съдия в Административен съд - Перник; са повишени  на длъжност „съдия“ във Върховен административен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията остави без уважение молбите на Катя Иванова Аспарухова – съдия в Административен съд – София-град, на Галина Атанасова Стойчева – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Кюстендил, и на Даниела Динева Драгиева – съдия в Административен съд – Бургас, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във ВАС, поради липса на освободена длъжност.

Колегията възложи на повишените във ВАС съдии да довършат започнатите с тяхно участие дела.

Комисията по атестирането и конкурсите обръща внимание в своето становище, че към момента във ВАС са налице 2 свободни длъжности „съдия“, за които е приложима разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Тези длъжности са овакантени в 9-месечния срок от приключването на конкурса. Предложените за  назначаване кандидати отговорят на изискванията на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ за уседналост, а именно и двете кандидатури са прослужили повече от 3 години на заеманата длъжност, получили са крайна оценка в конкурсната процедура над 5.00, както и имат изготвени и приети от Комисията по професионална етика към Съдийската колегия положителни становища за притежаваните нравствени качества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във