Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС прие информация за командированите съдии във ВКС през 2017 г.

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение представената от председателя на Върховния касационен съд информация за командированите съдии във ВКС през 2017 година. Към м. януари 2018 г. във ВКС са командировани трима съдии – по един във всяка от колегиите.

В Наказателната колегия на ВКС в момента е командирован един съдия от Софийски апелативен съд – Красимира Медарова. Командироването е на основание заповед на председателя на ВКС, считано от 25.07.2016 г. През 2017 г. в Наказателната колегия е правораздавала и съдия Невена Грозева от Софийски апелативен съд, командирована със заповед на председателя на ВКС, считано от 13.10.2016 г.

В Гражданската колегия на ВКС е командирована съдия Емилия Донкова – заместник на председателя на Софийския окръжен съд, със заповед на председателя на ВКС, по предложение на съдиите от Първи поток на Гражданската колегия, след проведено обсъждане на общо събрание и гласуване. Командироването е от 02.10.2017 г. и е на мястото на съдия, който е в отпуск по болест от м.юни 2017 г. да 12.02.2018 г.

В Търговската колегия на ВКС е командирована съдия Людмила Цолова по силата на заповед на председателя на ВКС, считано от 01.02.2016 г. до провеждане и приключване на конкурс за съдии във ВКС. С решение на Съдийската колегия по протокол № 43/24.10.2017 г. Людмила Цолова – съдия в Апелативен съд –София, е повишена на длъжност „съдия“ във ВКС – Търговска колегия. Това решение е обжалвано и не е влязло в сила, поради което съдия Цолова не е встъпила като титулярен съдия.

Информацията е предоставена от председателя на Върховния касационен съд във връзка с решение на Съдийската колегия по протокол 29/20.12.2016 г. за приемане на Анализ на командированите съдии към 09.08.2016 г.

За първи път подобна информация е предоставена от председателя на ВКС и приета от Съдийската колегия с решение по протокол № 2/17.01.2017 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във