Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Акт за комплексната планова проверка в РС - Велико Търново

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателни дела, образувани през 2015 г. и 2016 г. в Районен съд - Велико Търново, извършена в изпълнение на заповед на Главния инспектор на ИВСС.

Обхватът на проверката включва срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите на присъдите, решенията и определенията по делата, обявени за решаване; върнати за допълнително разследване дела – причини и основания; спрени наказателни дела; изпълнение на присъдите, срокове и причини в случай на просрочване; общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; оправдателни присъди; деловодни книги; общ контрол – извършени проверки от Окръжния съд, предложения за изменение при противоречиво прилагани текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика.

Въз основа на извършената проверка проверяващия инспектор е установил, че са изпълнени препоръките дадени при предходната проверка на ИВСС и са отстранени допусканите пропуски в работата на съдиите и съдебните служители. Създадена е добра организация на административната дейност. Процесът на обслужване на гражданите е максимално оптимизиран. Общата оценка на дейността по организацията на образуване, движение и приключване на делата е много добра. Подготвителните действия за разглеждането на делото в съдебно заседание се извършват от определените докладчици с необходимата задълбоченост и пълнота.

Преобладаващ процент от свършените дела са приключили в едно съдебно заседание. Минимален е броят на делата, разглеждани в повече от три съдебни заседания. Постигнати са много добри резултати относно спазване на предвидените в процесуалния закон срокове за изготвяне и предаване на съдебните актове. Няма констатирани  негативни пропуски в работата на конкретни магистрати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във