Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение съдебен акт на ВАС по жалба срещу нейно решение

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 9001 от 13.06.2019 г. по административно дело № 13965/2018 г. по описа на Върховния административен съд.

С посочения съдебен акт е отхвърлена жалба на Румен Любенов Петков – съдия във Военно-апелативен съд, против решения на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 30 от 11.10.2018 г., т. 16.1, т. 16.2, т. 16.3, т. 16.5 и т. 16.7. С решението на ВАС се отменят решенията на СК по т. 16.5 и 16.7 от същия протокол, с които на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ е повишена Бонка Янкова – съдия в Окръжен съд – Търговище, в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – Наказателна колегия, и поради попълване на местата е прекратено гласуването по отношение на останалите кандидати в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС – наказателна колегия.

С решение № 9001 от 13.06.2019 г. по административно дело № 13965/2018 г. на ВАС преписката е върната на Съдийската колегия за приключване на конкурсната процедура, съобразно посочените мотиви.

Постановеният съдебен акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

Съдийската колегия на ВСС изпрати решението на Комисия „Професионална етика“ за изготвяне на нови етични становища за следващите трима класирани в конкурсната процедура кандидати. След това ще бъде проведено гласуване за назначаване на един класиран кандидат. По отношение на Красимира Георгиева Медарова – съдия в Апелативен съд – София, Невена Иванова Грозева-Недева – съдия в Апелативен съд – София, и Надежда Стефанова Трифонова-Вълева – съдия в Апелативен съд – София, предстои встъпване в длъжност във ВКС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във