Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС реши Програмата за дейността ѝ да бъде изготвена след провеждане на срещи със съдиите по апелативни райони

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по предложение на Боряна Димитрова, реши да сформира екипи, които да посетят и проведат срещи в съдилищата по региони, за да се запознаят на място с проблемите и спецификите в дейността им. Целта е получената информация да послужи при изготвяне на Програма за дейността на Съдийската колегия за първото шестмесечие на 2018 г. или в по-дългосрочен план.

След дискусия, Колегията отложи произнасянето по второто предложение на Боряна Димитрова за преразглеждане на статистическото отчитане и сроковете за разглеждане и решаване на делата; анализиране ефективността на процеса на управление на делата и факторите, влияещи върху тези процеси. Обсъдено беше и изготвянето на предложение до министъра на правосъдието за внасяне на допълнение в чл. 47, ал. 3, изр. последно ГПК, тъй като сегашната редакция на текста е предпоставка за възникване на проблеми и поставя необходимостта от предприемане на своевременни мерки.

С ДВ, бр. 86 от 2017 г. е внесена промяна в чл. 4 ГПК, според която невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. В чл. ал. 3 на същия член е прието, че съдът служебно проверява и местоработата на ответника като разпорежда връчване по местоработата, съответно местослуженето или мястото за осъществяване на стопанска дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във