Параграф22 Weekly

§22 Новини

Търпимите строежи ще могат да се разширяват

Търпимите строежи ще могат да се пристрояват, надстрояват, да им се извършват ремонти, реконструкции и преустройства, да се променя предназначението им, както и в тях да се извършват всички допустими по закон строителни и монтажни работи в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план предвиждат разработените промени в действащия Закон за устройството на територията (ЗУТ), публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации. Становища по предложените текстове може да се изпращат до 28 февруари.


Измененията са част от третия пакет мерки за намаляване на регулаторната тежест, подготвен от правителството и насочен почти изцяло към строителния сектор.


Строително-ремонтните работи на търпими строежи ще се изпълняват след представяне на проекти-заснемане на съществуващия строеж, които се одобряват едновременно с инвестиционните проекти за новия строеж, за който се издава разрешение за строеж по общия ред, предвижда се още в поправките. В самото разрешение за строеж ще се отбелязва, че то е за строеж в режим на търпимост.


Предвидени са облекчения в съгласувателните процедури за инвестиционните проекти. Отпада изискването всички графични и текстови документи по всички части на инвестиционния проект да се подписват от всички проектанти. Проектантите ще полагат подпис, заедно с възложителя, само върху онези части от проекта, по които са работили. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. разрешението се предвижда да се издава в 14-дневен срок, а не едномесечен, както беше досега. Предвижда се също така поставянето на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи да се регламентира със специална наредба.


Колкото до мобилните обекти като павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други), поставянето им ще се поставя от главния архитект на общината по ред, установен с наредба на министъра на инвестиционното проектиране.


За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител. За общинските имоти схемите ще се съгласуват с общинския съвет.


Що е търпим обект?


- Строеж, които е изграден без строителни документи (т.е незаконен строеж), но който отговаря на определени условия, посочени в закона, може да бъде обявен за търпим строеж. Документът, от който се нуждая като собственик на такъв строеж, се нарича удостоверение за търпимост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във