Параграф22 Daily

§22 Новини

Увеличиха бюджетите на органи на съдебната власт с цел ремонти, преустройства и други дейности

 Пленумът на ВСС увеличи бюджетите на Административен съд – Сливен за 2018 г. с 11 919 лв., на Административен съд – Габрово с 6 290 лв. и на Районен съд – Раднево с 3768 лв., с което им осигури финансиране за извършване на аварийни текущи ремонти. Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

С решения на Пленума на ВСС се правят корекции по бюджетите на ВСС и съответно на Административен съд – Ямбол за 2018 г. с 890 лв., с цел осигуряване на допълнителни средства за закупуване на климатик за съдийски кабинет, на Районен съд – Смолян с 2 423 лв. за осигуряване на средства за закупуване на UPS за сървър и шредер, на Районен съд – Севлиево с 2 814 лв. за доставка и монтаж на звукозаписни системи за три съдебни зали, на Районен съд – Малко Търново със 720 лв. с цел осигуряване на средства за въвеждане на програмна система „JES“ за нуждите на държавния съдебен изпълнител и съдебно-изпълнителната служба, на Районен съд – Елин Пелин с 1 400 лв. за закупуване на 4 броя контейнери.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение на бюджета на Районен съд – Севлиево с 4 860 лв., с които ще бъде изготвен технически проект за преустройство на помещение и за изграждане на два броя стълбищни платформи за хора в неравностойно положение. Районен съд – Брезник ще получи допълнително 6 600 лв. за доставка на верижен стълбищен робот.

Бюджетите на две районни съдилища ще бъдат увеличени с цел осигуряване на средства за изготвяне на работни проекти и кандидатстване в процедура за подбор на проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони“, по Оперативна програма „Региони в растеж“. Районен съд – Генерал Тошево ще бъде финансиран с 5 904 лв. за изготвяне на работен проект за подобряване на енергийната ефективност на неговата сграда, а Районен съд – Провадия с 4 764 лв. за извършване на конструктивно и енергийно обследване на сградата. При одобряване на проекта от Оперативна програма „Региони в растеж“, направените разходи ще бъдат възстановени изцяло.

Пленумът на ВСС даде съгласие да се изплатят от Прокуратура на Република България определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури, като за целта увеличи бюджета ѝ с 18 040 лв., след като намали този на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във